ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Akut Böbrek Hastalığı Gelişimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 136-144 | DOI: 10.5505/aot.2018.62533  

Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Akut Böbrek Hastalığı Gelişimi

Nergiz Erkut1, Nilay Ermantas2, Hasan Mucait Ozbas2, Sule Yuzbasıoglu3, Sertac Cankaya4, Mehmet Sonmez1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı
2Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı
3Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı
4Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut böbrek hastalığı, allojenik hematopoetik kök hücre naklinin önemli komplikasyonlarından biridir. Bu çalışmada hematopoetik kök hücre naklinde akut böbrek hastalığı için major risk faktörlerini ve bunun hastaların yaşam süresi üzerine olan etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada kliniğimizde Ocak 2007 ile Ekim 2015 yılları arasında allojenik hematopoetik kök hücre nakli olan 77 hastayı retrospektif olarak değerlendirdik.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 77 hastanın 25’inde (%32.5) akut böbrek hastalığı gelişti. Transplantasyondan sonra akut böbrek hastalığının ortalama gelişme süresi 30 gündü. Univariate analizde bazal serum gamma-glutamil transpeptidaz düzeyi, amfoterisin B kullanımı ve özellikle siklosporin düzeyinin akut böbrek hastalığı gelişme riski ile ilişkili olduğu gösterildi. Lojistik regresyon multivariate analizde amfoterisin B kullanımı, sitomegalovirüs reaktivasyonu, hazırlama rejimi ve siklosporin düzeyinin akut böbrek hastalığı için bağımsız risk faktörleri olduğu tespit edildi. Mortalite ve non-relaps mortalite oranları akut böbrek hastalığı olan hastalarda, akut böbrek hastalığı olmayan hastalara göre daha yüksekti. Kaplan-Meier analizde, ortalama yaşam süresi akut böbrek hastalığı olmayan hastalarda 18.4 ay iken, akut böbrek hastalığı olan hastalarda 12.2 aydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut böbrek hastalığı, hematopoetik kök hücre naklinde kötü prognoza sahiptir ve hazırlama rejimi, sitomegalovirüs reaktivasyonu, amfoterisin B kullanımı ve özellikle siklosporin düzeyi hematopoetik kök hücre nakil alıcılarında akut böbrek hastalığı gelişmesi için bağımsız risk faktörü olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Allojenik hematopoetik kök hücre nakli, Akut böbrek hastalığı, Siklosporin, Amfoterisin B, Mortalite


The Development of Acute Kidney Disease Following Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Nergiz Erkut1, Nilay Ermantas2, Hasan Mucait Ozbas2, Sule Yuzbasıoglu3, Sertac Cankaya4, Mehmet Sonmez1
1Department of Hematology, School of Medicine, Karadeniz Technical University
2Department of Hematology, School of Medicine, Giresun University
3Department of Hematology, School of Medicine, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital
4Department of Public Health, School of Medicine, Karadeniz Technical University

INTRODUCTION: Acute kidney disease is an important complication of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. The aim of this retrospective study was to identify major risk factors for acute kidney disease in hematopoietic stem cell transplantation and its effect on patients survival.
METHODS: This study was a retrospective review of 77 patients with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation at our department from January 2007 to October 2015.
RESULTS: Acute kidney disease developed in 25 of 77 patients (32.5%). The median time to development of acute kidney disease after transplantation was 30 days. Univariate analysis showed that baseline serum gamma-glutamyl transpeptidase level, amphotericin B use and cyclosporine level were associated with the development of acute kidney disease. Logistic regression multivariate analysis showed that amphotericin B use, cytomegalovirus reactivation, conditioning regimen and cyclosporine level were an independent risk factor for acute kidney disease. Mortality and non-relapse mortality rates were higher in patients with acute kidney disease than in those without acute kidney disease. In Kaplan-Meier analysis, median survival was 18.4 months in patients without acute kidney disease and 12.2 months in patients with acute kidney disease.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Acute kidney disease has a poor prognosis in hematopoietic stem cell transplantation and conditioning regimen, cytomegalovirus reactivation, amphotericin B use and particularly cyclosporine level are independent risk factors in the development of acute kidney disease in hematopoietic stem cell transplantation recipients.

Keywords: Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, Acute kidney disease, Cyclosporine, Amphotericin B, Mortality


Nergiz Erkut, Nilay Ermantas, Hasan Mucait Ozbas, Sule Yuzbasıoglu, Sertac Cankaya, Mehmet Sonmez. The Development of Acute Kidney Disease Following Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 136-144

Sorumlu Yazar: Nergiz Erkut, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale