ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Osteosarkom Tanılı Hastaların Demografik Ve Klinikopatolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(2): 266-270 | DOI: 10.5505/aot.2019.60234  

Osteosarkom Tanılı Hastaların Demografik Ve Klinikopatolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Recep Öztürk1, Bülent İnce2, yaman karakoç1, Ali Ekber Yapar1, Yusuf İkbal Erdoğdu1, Bedii Şafak Güngör1
1Dr.abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji
2etimed hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Ocak 2002-Ocak 2015tarihleri arasında osteosarkom tanısı almış ve cerrahi tedavisi uygulanmış olan 122 hastanın retrospektif analizi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 81'i erkek(%66.3), 41'i kadın(%33.7), toplam 122 hasta çalışmaya dahil edildi.Hastalara ilişkin tüm veriler retrospektif olarak eksiksiz şekilde değerlendirildi. Hastaların %95.9'u opere edildi. Bu hastalardan %72.7’sinde ekstremite koruyucu cerrahi, %27.3'ünde amputasyon uygulandı.
BULGULAR: Ortalama yaş 23.9 (7-82 yaş arası) idi. Hastaların %50'si 11-20 yaş arası genç gruptu, %66,3 diz çevresi (%50,8i femur distal ve %15.5'i tibia proksimal) yerleşimliydi.Tanı anında vakaların %59 unun Enneking Evre 2B olduğu görüldü. En sık tümör tipi konvansiyonel osteosarkomdu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastanemizde tanı almış osteosarkom vakaları incelendiğinde, tümör dağılımı ve özelliklerinin dünya literatürü ve türkiyedeki diğer lokal hastane verilerine benzer şekilde olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: osteosarkom, cerrahi, tedavi, malign, kemik tümörü.


Evaluation Of Demographic And Clinicopathological Characteristics Of Osteosarcoma Patients

Recep Öztürk1, Bülent İnce2, yaman karakoç1, Ali Ekber Yapar1, Yusuf İkbal Erdoğdu1, Bedii Şafak Güngör1
1Dr Abdurrahman Yurtslan Ankara Oncology Training And Research Hospital, Department Of Orthopaedics And Traumatology
2etimed hospital

INTRODUCTION: It is aimed that a retrospective analysis of 122 patients who were diagnosed with osteosarcoma and underwent surgical treatment between January 2002 and January 2015 at the Orthopedics and Traumatology Clinic of our Hospital.
METHODS: A total of 122 patients (81 males, 41 females) were included in the study. All data were retrospectively and completely evaluated. 95.9% of the patients were operated. 72.7% of these patients, had limb sparing surgery and 27.3% had amputation.
RESULTS: The mean age was 23.9 years (range 7-82 years). 50% of the patients were between 11 and 20 years of age and 66.3% of them were located in the knee (50.8% distal femur and 15.5% proximal tibia). At the time of diagnosis, 59% of cases were found to be Enneking Stage 2B. The most common tumor type was conventional osteosarcoma.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When we examined the cases of osteosarcoma which diagnosed in our hospital, the distribution and features of tumor was similar to other cases that is in other hospitalsin our country and the world literature.

Keywords: osteosarcoma, surgical, treatment, malignant, bone tumor.


Recep Öztürk, Bülent İnce, yaman karakoç, Ali Ekber Yapar, Yusuf İkbal Erdoğdu, Bedii Şafak Güngör. Evaluation Of Demographic And Clinicopathological Characteristics Of Osteosarcoma Patients. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(2): 266-270

Sorumlu Yazar: Recep Öztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale