ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Pelvik Radyoterapi Uygulanılan Sıçanlarda Akut Gastointestinal Toksisite Üzerine Giardi İntestinalis Enfeksiyonunun Etkileri [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 188-198 | DOI: 10.5505/aot.2018.58966  

Pelvik Radyoterapi Uygulanılan Sıçanlarda Akut Gastointestinal Toksisite Üzerine Giardi İntestinalis Enfeksiyonunun Etkileri

Zümrüt Doğan1, Özlem Makbule Aycan-kaya2, Ebru Elibol3, Nigar Vardı4, Haldun Şükrü Erkal5
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi
2Mustafa Kemal Üniversitesi Parasitoloji
3Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji
5Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkoloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Servikal, endometrial, mesane ve prostat gibi pelvik kanserin farklı türleri normalde ya sadece radikal radyoterapi ile yada cerrahi ve kemoterapi birlikte kombinasyon halinde tedavi edilebilir. Bu çalışmanın amacı, pelvik radyasyona maruz kalan sıçanlarda eşzamanlı Giardia intestinalis enfeksiyonunun akut gastrointestinal toksisite üzerine etkilerinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma grubu, 250 g ağırlığa sahip kırk adet 6 aylık dişi Wistar sıçandan oluşmaktadır. Sıçanlar, herbir grupta 10 adet sıçan olacak şekilde dört gruba ayrıldı. Çalışma grupları; Grup 1, Giardia intestinalis ile enfekte olmayan ve radyoterapi almayan sıçanlar, Grup 2, radyoterapi almamış, ancak Giardia intestinalis ile enfekte olan sıçanlar, Grup 3, Giardia intestinalis ile enfekte olmamış fakat radyoterapi almış sıçanlar, Grup 4'te hem Giardia intestinalis ile enfekte olan hemde radyoterapi alan sıçanlardan oluşmaktadır. Radyasyon bittikten sonraki gün, hayvan vücut ağırlıkları kayıtedildi ve dışkılama sıklığı hesaplandı. Ratlar perfore edilerek sakrifiye edildi, ince bağırsak dokuları histolojik inceleme için alındı.
BULGULAR: Işık mikroskopik incelemesinin sonucu olarak, grup 3 ve 4 ‘te villus kısalması, yüzeyel epitelinde atrofi, kriptalarda kayıp gibi mukozal hasarlar ve goblet sayısında azalma tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın bir sonucu olarak, Giardia intestinalis enfeksiyonu ile eşzamanlı olarak pelvik radyoterapi uygulanması sıçanlarda akut gastrointestinal toksisiteyi arttırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Giardia intestinalis, Pelvik radyoterapi, Sıçan, İnce bağırsak toksisitesi


The Effects of Concomitant Giardia intestinalis Infection on Acute Gastrointestinal Toxicity in Rats Undergoing Pelvic Irradiation

Zümrüt Doğan1, Özlem Makbule Aycan-kaya2, Ebru Elibol3, Nigar Vardı4, Haldun Şükrü Erkal5
1Adiyaman University Faculty Of Medicine Department Of Anatomy, Adiyaman, Turkey
2Mustafa Kemal University Faculty Of Medicine Department Of Parasitology, Hatay, Turkey
3Adiyaman University Faculty Of Medicine Department Of Histology And Embryology, Adiyaman,turkey
4Inonu University Faculty Of Medicine Department Of Histology And Embryology, Malatya, Turkey
5Sakarya University Faculty Of Medicine Department Of Radiation Oncology, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: Different types of pelvic cancer, such as cervical, endometrial, bladder and prostate, are normally treated by radical radiotherapy, which can be used both alone or in combination with surgery and/or chemotherapy.The aim of this study is to assess the effects of concomitant Giardia intestinalis infection on acute gastrointestinal toxicity in rats that have undergone pelvic irradiation.
METHODS: The study group consisted of forty female 6-month-old Wistar rats with the weight of 250 g. The rats were divided into four groups containing ten rats in each group. The study groups are as follows: Group 1 contained rats not infected with Giardia intestinalis and not irradiated, Group 2 contained rats infected with Giardia intestinalis but not irradiated, Group 3 contained rats not infected with Giardia intestinalis but irradiated, Group 4 contained rats infected with Giardia intestinalis and radiated. For the day after the end of radiation, the number of stool pellets was counted, and the operation of weighing rats was performed, and they were sacrificed the following day. The intestinal tissues were taken for histological evaluation.
RESULTS: A mucosal damage, such as villus shortening, atrophy of surface epithelium, crypt loss, as well as a decrease in the number of goblet cells of the group 3 and 4, was detected as a result of the light microscopic examination.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the present study, the fact that concomitant Giardia intestinalis infection aggravates acute gastrointestinal toxicity in rats that have undergone pelvic irradiation has been verified

Keywords: Giardia intestinalis, Pelvic irradiation, Rat, Small intestine Toxicity.


Zümrüt Doğan, Özlem Makbule Aycan-kaya, Ebru Elibol, Nigar Vardı, Haldun Şükrü Erkal. The Effects of Concomitant Giardia intestinalis Infection on Acute Gastrointestinal Toxicity in Rats Undergoing Pelvic Irradiation. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 188-198

Sorumlu Yazar: Zümrüt Doğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale