ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Altmışbeş Yaş Ve Üzeri Metastatik Kolorektal Kanserli Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 438-444 | DOI: 10.5505/aot.2019.57441  

Altmışbeş Yaş Ve Üzeri Metastatik Kolorektal Kanserli Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

Havva Yeşil Çınkır1, Berna Öksüzoğlu2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji, Gaziantep, Türkiye
2Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, 65 yaş ve üzerinde metastatik kolorektal kanser (KRK) tanısı alan hastaların genel özelliklerini, performans durumunu, uygulanan tedavileri ve sağ kalım oranlarının değerlendirilmesi amacı ile planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Ekim 2010 ile Ekim 2014 tarihleri arasında Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği’nde metastatik evrede 65 yaş ve üzerinde olan KRK tanılı 139 hastanın dosya arşivi taranarak retrospektif olarak yapıldı.
BULGULAR: Hastaların ortanca yaşı 73 (65-87) idi. Yaş aralığına göre değerlendirildiğinde hastaların 81’ i (% 58,3) 65-74 yaş arasında, 53’ ü (%38,1) 75-84 yaş arasında, 5’ i (%3,6) 85 yaş ve üzerinde idi. Çoğunluğunu erkek (% 57) cinsiyet oluşturmaktaydı. Tüm hasta grubu için genel sağkalım (GSK) 12.09 ay (% 95 GA; 9.5-14.64) idi. Yaş aralığına göre ortanca GSK 65-74 yaş arası 16.39 ay (% 95 GA;10.3-22.4), 75 yaş ve üzeri 12.87 ay (% 95 GA; 9.2-16.5 ) (p: 0.906) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kronolojik yaş tedavi planlamasında negatif bir faktör olarak düşünülmemelidir. Tanı ve evreleme sonrasında hastanın kişisel istekleri de gözönüne alınarak multidisipliner yaklaşım ile tedavi seçenekleri uygulanmalıdır. Karşılaşılabilecek toksisiteler için yakın ve dikkatli takip yapılmalı, gerekli durumlarda destek tedaviler uygulanmalıdır

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, metastaz, yaşlı


Retrospective Evaluation of Sixty Five Year And Older Patients with Metastatic Colorectal Cancer

Havva Yeşil Çınkır1, Berna Öksüzoğlu2
1Gaziantep University Faculty Of Medicine, Department of Medical Oncology, Gaziantep, Turkey
2Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study was planned with the aim of assessing general characteristics, performance status, applied treatments and survival rates of patients diagnosed with metastatic colorectal cancer (CRC) over the age of 65 years.
METHODS: This study was conducted between October 2010 and October 2014 at Dr. A.Y. Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology Clinic. The files in the archives were scanned retrospectively and 139 patients diagnosed with colorectal cancer, who were 65 years or older in the metastatic stage were identified.
RESULTS: The median age of the patients was 73 (65-87). When evaluated according to age range, 81 (58.3%) of the patients were aged between 65-74, 53 (38.1%) were between 75-84 years and 5 (3.6%) were over 85 years old. The majority (57%) were male.
Overall survival was 12.09 months (% 95 GA; 9.5-14.64). According to age range, median OS was 16.39 months between 65-74 years, 12.87 months (% 95 GA; 9.2-16.5 ) (p: 0.906) over 75 years.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Advanced age should not be considered as a negative factor in planning treatment. After diagnosis and staging, multidisciplinary approach and treatment options should be applied considering personal wishes of the patient. Close and careful follow-up should be performed for toxicities that may be encountered, and supportive care should be applied when necessary.

Keywords: Colorectal cancer, metastasis, elderly


Havva Yeşil Çınkır, Berna Öksüzoğlu. Retrospective Evaluation of Sixty Five Year And Older Patients with Metastatic Colorectal Cancer. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 438-444

Sorumlu Yazar: Havva Yeşil Çınkır, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale