ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Endometriyum kanserinde maspin ve GLUT-1 ekspresyonu ve prognoz ilişkisi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 432-437 | DOI: 10.5505/aot.2019.55376  

Endometriyum kanserinde maspin ve GLUT-1 ekspresyonu ve prognoz ilişkisi

Sadık Sözdinler1, Mehmet Musa Aslan1, Ahmet Yanar2, Erkan Çağlıyan3, Meral Koyuncuoğlu2, Uğur Saygılı2
1Muş Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Muş
2Dokuz Eylül Üniveristesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniveristesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Hem maspin hem de GLUT-1 ekspresyonu, endometrioid karsinom gibi birçok insan kanserlerini arttırdığı gösterilmiş olmasına rağmen, bunların uzun dönemde hastalığın prognozuyla ilgisi belirlenmemiştir.Çalışmamızın amacı, malign endometrial dokularda maspin ve GLUT-1'in aşırı ekspresyonunu araştırmak, endometrioid karsinoma gibi neoplastik dokularda progresyondaki rolünü değerlendirmek, sağkalımı öngörmedeki rolünü araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya endometrioid adenokarsinomlu 68 hasta ve iyi huylu endometrial dokuya sahip 68 hasta olmak üzere iki grup alındı. Maspin için immünohistokimyasal boyama nükleer ( çekirdek) olarak kabul edildi. Tümör dokularının ve normal endometriyal dokuların nükleer boyanması, hücre oranlarına göre şu şekilde skorlandı: negatif boyama <% 25; pozitif boyama % 25 -% 100. GLUT-1 için boyama modeli membranöz olarak kabul edildi. Doku örneklerinde pozitif boyanmış tümör hücrelerinin yüzdesi yarı nicel olarak <% 5 negatif boyama ve % 5 -% 100 pozitif boyama ile belirlendi. Takip süresi 6 ila 60 ay arasında ve ortalama 53,8 ay idi.Birincil son noktalar tüm nedenlere bağlı ölüm olarak belirlenmiştir.
BULGULAR: GLUT-1 ve Maspin'in immünohistokimyasal ekspresyonu endometrioid karsinomda belirgin bir şekilde daha yüksekti (p <0.001). Sağkalım ile GLUT-1 arasında istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktu.Maspin boyalı hastalarda sağkalım oranı düşük olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmedi (p = 0,08). Maspin pozitif olan hastalarda prognoz çok daha kötüdür. GLUT-1, tümörlerin prognozunda ve metastazında önemli bir rol oynarken, aşırı eksprese maspinli dokularda aktivitesi gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: GLUT-1, tümör ilerlemesi ve metastazı için önemli bir immün boyama belirteci iken, maspin endometrioid karsinomda prognostik bir parametre olarak daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: endometrioid karsinom, GLUT-1 ve maspin, prognoz


Maspin and GLUT-1 expression in endometrial carcinomas and prognostic relevance

Sadık Sözdinler1, Mehmet Musa Aslan1, Ahmet Yanar2, Erkan Çağlıyan3, Meral Koyuncuoğlu2, Uğur Saygılı2
1Department Of Obstetrics And Gynecology,muş State Hospital, Muş, Turkey
2Department Of Obstetrics And Gynecology, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
3Department Of Pathology, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Although the expression of both maspin and GLUT-1 have been shown to increase in many human cancers such as endometrioid carcinoma, their long-term prognostic relevance has not yet been established. The aim of our study is to investigate the overexpression of maspin and GLUT-1 in malignant endometrial tissues, to evaluate its role in the neoplastic progression to an endometrioid carcinoma, to establish prognostic clinical parameters and to predict survival.
METHODS: The sample participants comprised of 68 patients with endometrioid adenocarcinoma and 68 patients with benign endometrial tissues. The immunostaining pattern for maspin was accepted as nuclear. Nuclear staining of tumoral tissues and normal endometrial tissues were scored according to cell ratios as follows: negative staining <25%; positive staining 25% - 100%. The linear staining pattern for GLUT-1 was accepted as membranous. The percentage of positively stained tumor cells in the tissue samples were semi-quantitatively determined with negative staining <5% and positive staining 5% - 100%. The follow-up period ranged from 6 to 60 months with a mean of 53,8 months. Primary end points were determined as all-cause mortality.
RESULTS: The immunohistochemical expression of GLUT-1 and Maspin were significantly higher in endometrioid carcinoma (p<0.001). There was no statistically significant difference between survival and GLUT-1. Although the survival in patients with maspin staining was lower, statistical significance was not reached (p=0.08). In patients with positive maspin staining, the prognosis is much worse. While GLUT-1 plays an important role in the progression and metastasis of tumors, its activity was not observed in tissues with overexpressed maspin.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While GLUT-1 is an important immunostaining marker for tumor progression and metastasis, maspin has been identified to be more effective as a prognostic parameter in endometrioid carcinoma.

Keywords: endometrioid carcinoma, GLUT-1 and maspin, prognosis


Sadık Sözdinler, Mehmet Musa Aslan, Ahmet Yanar, Erkan Çağlıyan, Meral Koyuncuoğlu, Uğur Saygılı. Maspin and GLUT-1 expression in endometrial carcinomas and prognostic relevance. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 432-437

Sorumlu Yazar: Mehmet Musa Aslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale