ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitim Programında Ultrasonografi Eğitimi ve Cerrahi Asistanlarının Ultrasonografi Öğrenme Eğrilerinin Değerlendirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(2): 271-276 | DOI: 10.5505/aot.2019.49260  

Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitim Programında Ultrasonografi Eğitimi ve Cerrahi Asistanlarının Ultrasonografi Öğrenme Eğrilerinin Değerlendirilmesi

Sener Balas1, Seray Akçalar2, Kerim Bora Yilmaz1, Melih Akinci1, Serhat Tokgoz1, Mehmet Saydam1, Muzaffer Akkoca1, Onur Ergun2, Harun Karabacak1, Idil Guneş Tatar2, Baki Hekimoglu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Servisi, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ultrasonografi (USG), visseral organları, çok yönlü kullanım olanakları ile gerçek zamanlı değerlendirilmesini sağlayan bir görüntüleme tekniğidir. Teşhis ve tedavi katkılarının yanı sıra, hasta takibinde çok önemlidir ve ayrıca intraoperatif kullanım için fırsat verir. Bu çalışma, uzman eğitim programına dahil edilmesi gereken USG eğitimi modelini tartışmayı ve asistan doktorlara uygulanan sınavın etkinliğini değerlendirmeyi ve tiroid nodülü, safra taşı ve intraabdominal serbest sıvısı olan hastalarda öğrenme eğrisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır..
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik kurul onayladıktan sonra, klinik eğitimin bir parçası olarak radyolog tarafından pratik, teorik ve USG' nin hasta başı kullanım eğitimi verildi.Teorik eğitimden sonra, radyoloğun himayesinde farklı kıdem yıllarından seçilen dört cerrahi asistan hasta başında pratik eğitim uygulandı. İki aşamalı bir sınav sistemi belirlendi ve cerrahi asistanlarının değerlendirilmeleri radyolog tarafından yapıldı. Sınav sonuçları istatistiksel olarak değerlendirildi ve istatistiksel anlamlılık düzeyi p <0,05 olarak kabul edildi.
BULGULAR: Tiroid nodülleri için iki test sonucunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu onaylandı (p: 0.0560). İntraabdominal serbest sıvının değerlendirilmesinin sonuçları, başka bir test yapılmasına gerek kalmadan başarılı olarak kabul edildi. Safra kesesi taşı için iki test sonucunun istatistiksel olarak hiçbir farkı olmadığı onaylandı (p: 0.5316).
TARTIŞMA ve SONUÇ: USG eğitimi ülkemizde genel cerrahi eğitimi sırasında kısıtlı merkezin eğitiminin parçası olabilmektedir. USG eğitiminde kazanılan deneyimin ve genel cerrahi asistanlarının öğrenme eğrilerinin değerlendirilmesi ve literatüre sunulması faydalı olacaktır. Eğitim tekniğine dair tartışmalar başka merkezlerin bu eğitimi planlayabilmesi için yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, Asistan Eğitimi, Öğrenme Eğrisi, Yatakbaşı Ultrasonografi


Ultrasonography Education in General Surgery Resident Training Program and Evaluation of Level of Utrasonography Learning Curves of General Surgery Residents

Sener Balas1, Seray Akçalar2, Kerim Bora Yilmaz1, Melih Akinci1, Serhat Tokgoz1, Mehmet Saydam1, Muzaffer Akkoca1, Onur Ergun2, Harun Karabacak1, Idil Guneş Tatar2, Baki Hekimoglu2
1University of Health Sciences, Diskapı Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Ankara, Turkey
2University Of Health Sciences, Diskapı Yildirim Beyazit Training And Research Hospital, Department Of Radiology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Ultrasonography (USG) is an imaging technique that enables real-time evaluation of visceral organs via versatile utilization possibilities. Besides diagnosis and treatment contributions, it is crucial in patient follow-up and it also gives an opportunity of intraoperative usage. This study aims to discuss a model of USG training which should be included in the specialist training program and to evaluate the effectiveness of the examination applied to resident doctors and to evaluate the learning curve on patients with thyroid nodule, bile stone stone and intraabdominal free fluid.
METHODS: After the ethics committee approving, practical, theoretical training and per-patient usage of USG was given by the radiologist as a part of the clinical training. After the training, four surgical assistants selected from different years of residenties were practiced on a patient basis, under possesion of the radiologist. A two-stage examination system was determined and the evaluations of the surgical residents were made by the radiologist and the deficiencies were determined specially for the residents. Statistical significance was considered as the level of p<0.05.
RESULTS: The two test results for thyroid nodules were approved to have made significant progress (p: 0.0560). The results of evaluating the intraabdominal free fluid were regarded as successful without any further testing. The two test results for for gallbladder stone were approved to have no statistically difference (p: 0.5316).
DISCUSSION AND CONCLUSION: USG training might be a part of general surgery resident training program only a few center in our country. The experience gained in USG training and the evaluation of the learning curves of general surgery residents and the presentation of the literature to them will be helpful. Discussions on training techniques will guide other centers to plan this training.

Keywords: USG, Resident Program Learning Curve, Chairside USG


Sener Balas, Seray Akçalar, Kerim Bora Yilmaz, Melih Akinci, Serhat Tokgoz, Mehmet Saydam, Muzaffer Akkoca, Onur Ergun, Harun Karabacak, Idil Guneş Tatar, Baki Hekimoglu. Ultrasonography Education in General Surgery Resident Training Program and Evaluation of Level of Utrasonography Learning Curves of General Surgery Residents. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(2): 271-276

Sorumlu Yazar: Mehmet Saydam, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale