ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

İleri evre mide kanserinde laparoskopi yardımlı ve açık gastrektomi ile birlikte uygulanan D2 diseksiyonun erken dönem etkinliği [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(3): 324-329 | DOI: 10.5505/aot.2018.48569  

İleri evre mide kanserinde laparoskopi yardımlı ve açık gastrektomi ile birlikte uygulanan D2 diseksiyonun erken dönem etkinliği

Bulent Aksel1, Niyazi Karaman1, Lutfi Dogan1, Bahadir Ondes3, Mehmet Ali Gulcelik2
1Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Türkiye
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Türkiye
3Van Erciş Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Erken evre dışındaki mide kanserinin en etkili küratif tedavisi radikal gastrektomi ile birlikte D2 diseksiyon uygulanmasıdır. Bu konuda bir diğer teknik alternatif ise laparoskopi yardımlı gastrektomidir. Her ne kadar minimal ivaziv işlem olarak laparoskopik cerrahinin avantajları iyi bilinse de, bu işlem radikal onkolojik prensiplere ulaşabilmesi ve sonuçların ortaya konması açısından değerlendirilmelidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Evre IIA ve üzeri mide kanserli hastalarda laparoskopi yardımlı (19 hasta) ve açık cerrahinin (23 hasta) erken sonuçları değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Laparoskopi yardımlı grupta, hem kanama hem de postoperatif dönmede analjezik ihtiyacı belirgin olarak daha az iken (sırasıyla, 166.9±66.5mL’ye karşılık 264.3±91.3 mL, 6.4±1.5’ye karşılık 9.04±1.7 kez), ameliyat süresi daha uzun olarak bulundu (183± 31.1 dakikaya karşılık 155± 29.5 dakika). Cerrahi sınırlar ve çıkarılan lenf nodu sayısı açısından fark yoktu. Açık cerrahi grubunda akciğer komplikasyonları daha sıktı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopi yardımlı radikal gastrektomi ile birlikte D2 diseksiyon erken evre dışı mide kanserlerinde de etkin ve güvenilir bir cerrahi uygulamadır. Erken postoperatif iyileşme döneminde bazı üstünlükleri olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: laparoskopi yardımlı gastrektomi, mide kanseri, lenf nodu diseksiyonu


Short Term Efficacy of Laparoscopy Assisted vs Open Gastrectomy with D2 Lymph Node Dissection for Advanced Gastric Cancer

Bulent Aksel1, Niyazi Karaman1, Lutfi Dogan1, Bahadir Ondes3, Mehmet Ali Gulcelik2
1Department of General Surgery, Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of General Surgery, Gülhane Training And Research Hospital, Istnabul, Turkey
3Department of General Surgery, Van Ercis State Hospital, Van, Turkey

INTRODUCTION: The most effective curative treatment for gastric cancer other than early stage is radical gastrectomy with D2 lymph node dissection. Laparoscopy assisted gastrectomy is one of the technique alternatives on this issue. Although the advantages of laparoscopic surgery as a minimal invasive procedure is well known, it should be evaluated for the reach of radical oncological principles and the results should be revealed.
METHODS: The early results of patients with clinical stage IIA and over gastric carcinoma that had been operated with laparoscopy assisted (19 patients) and open surgery (23 patients) were evaluated.
RESULTS: In laparoscopy assisted group, both the bleeding and the need for analgesics in postoperative period were significantly less (166.9±66.5ml vs 264.3±91.3ml, 6.4±1.5 vs 9.04±1.7, times respectively) but the time needed to complete surgery was longer (183± 31.1 min vs 155± 29.5 min). There was no difference in the numbers of lymph nodes removed and surgical resection margins. The pulmonary complications were more frequent in open surgery group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopy assisted radical gastrectomy with D2 lymph node dissection is an effective and safe surgical technique for gastric cancers other than early stage. It is thought to have some superiorities in early postoperative healing.

Keywords: laparoscopy assisted gastrectomy, gastric cancer, lymph node dissection.


Bulent Aksel, Niyazi Karaman, Lutfi Dogan, Bahadir Ondes, Mehmet Ali Gulcelik. Short Term Efficacy of Laparoscopy Assisted vs Open Gastrectomy with D2 Lymph Node Dissection for Advanced Gastric Cancer. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(3): 324-329

Sorumlu Yazar: Niyazi Karaman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale