ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Kronik Lenfositik Lösemi Tanılı Olguların Klinik Seyir, Prognostik Özellikler ve Tedavi Cevabı Yönünden Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 383-387 | DOI: 10.5505/aot.2019.41033  

Kronik Lenfositik Lösemi Tanılı Olguların Klinik Seyir, Prognostik Özellikler ve Tedavi Cevabı Yönünden Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Hacer Berna Afacan Öztürk, MURAT ALBAYRAK, çiğdem pala, SENEM MARAL, Abdulkerim YILDIZ, osman şahin, Pınar Cömert
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Merkezimizde kronik lenfositik lösemi (KLL) tanısı ile takipte olan hastaların genel klinik özellikleri, ilk sıra tedavileri, olguların yaşam süreleri ve bu yanıtlara etkili olabilecek faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 2009-2018 yılları arasında Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümünde KLL tanısı ile izlenen 188 hastanın dosyalarına ulaşılabilen 169’u retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 169 hastadan 90’ı erkek, 79’u kadın, median yaş 65 (min37-max 89) idi. Tanı anında Rai evrelemesine göre değerlendirildiğinde evre 0 %33,7 (n: 57), evre I % 17,2 (n: 29), evre II % 40,2 (n: 68), evre III % 2,4 (n: 4), evre IV % 6,5 (n: 11) olduğu tespit edildi. Takip süresi ortalama 42,57 aydı ve bu süreçte 134 hasta (%79,2) hiç tedavi almazken, 35 hasta (%20,7) tedavi aldı. İlk sıra tedaviler incelendiğinde tedavi alan 35 hastanın; 16’si (%45,7) Rituksimab-Fludurabin ve Siklofosfamid (R-FC), 5’i (%14,2) Fludarabin,Siklofosfamid (FC), 3’ü Klorambucil (% 8,5), 5’i Rituksimab-Klorambucil (%14,2), 2’si Rituksimab, Siklofosfamid, Doksorubisin, Vinkristine, ve Prednisone kombinasyonu (R-CHOP) (%5,7), 2’si Rituksimab-Bendamustin (%5,7), 1’i Siklofosfamid, Vinkristine, ve Prednisone kombinasyonu (CVP) ve 1’i CVP (%2,8) aldığı görüldü. Tedavi almayan hastaların ortalama yaşam süresinin 99,4 ay, tedavi alan hastaların ortalama yaşam süresinin 89,7 ay olduğu tespit edilmiştir. Hastaların 38’in de (%22,5) mortalite izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalarımızın demografik özelliklerinin diğer çalışmalarla benzer olduğu görülmüştür. Tedavi alma durumuna göre sağ kalım süresi incelendiğinde yaşam sürelerinin tedavi almayan grupta, tedavi alan gruba göre önemli düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kronik Lenfositik Lösemi, Klinik Özellikler, Tek Merkez Deneyimi


Assessment of Clinical Course, Prognostic Features, and Treatment Response of Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia: A Single Center Experience

Hacer Berna Afacan Öztürk, MURAT ALBAYRAK, çiğdem pala, SENEM MARAL, Abdulkerim YILDIZ, osman şahin, Pınar Cömert
University Of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Training And Research Hospital, Department Of Hematology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to assess patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) with respect to their general clinical features, first-line treatments, survival time, and factors affecting treatment response.
METHODS: This study retrospectively enrolled 169 patients with available medical records of 188 patients who were under follow-up with CLL at Training and Research Hospital, Department of Hematology between 2009 and 2018.
RESULTS: Among 169 patients enrolled in the study, 90 were male and 79 were female; the study population had a median age of 65 (min 37-max 89) years. An analysis of Rai staging at the time of diagnosis revealed that fifty-seven (33.7%) patients had stage 0 disease; twenty-nine (17.2%) stage 1 disease; sixty-eight (40.2%) stage 2 disease; four (2.4%) patients stage 3 disease; and eleven (6.5%) patients stage IV disease. The mean duration of follow-up was 42.57 months; during that period, 134 (79.2%) patients received no therapy, and 35 (20.2%) patients received therapy. The first-line therapy was administered to 35 patients, of whom 16 (45.7%) received Rituximab-Fludarabin and Cyclophosphamide (R-FC); 5 (14.2%) Fludarabin and Cyclophosphamide (FC); 3 (8.5%) chlorambucil; 5 (14.2%) Rituximab-Chlorambucil; 2 (5.7%) the combination of Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, and Prednisone (R-CHOP); 2 (5.7%) Bendamustine; 1 (2.8%) the combination of cyclophosphamide, vincristine, and prednisone (CVP) and 1 (2.8%) Rituximab-CVP. The mean survival time of the untreated patients and treated patients were 99.4 months and 89.7 months, respectively. Thirty-eight (22.5%) patients died.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The demographic features of our patients were similar to those reported in previous studies. An analysis of treatment-based survival time revealed that it was significantly longer in the untreated patients than the treated ones.

Keywords: Chronic Lymphocytic Leukemia, Clinical Features, A Single Center Experience


Hacer Berna Afacan Öztürk, MURAT ALBAYRAK, çiğdem pala, SENEM MARAL, Abdulkerim YILDIZ, osman şahin, Pınar Cömert. Assessment of Clinical Course, Prognostic Features, and Treatment Response of Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia: A Single Center Experience. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 383-387

Sorumlu Yazar: Hacer Berna Afacan Öztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale