ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Nora Lezyonunun Yönetimi: Vaka Serisi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(3): 441-445 | DOI: 10.5505/aot.2018.37167  

Nora Lezyonunun Yönetimi: Vaka Serisi

Recep Öztürk1, Şefik Murat Arıkan2, Galip Beltir2, Emin Kürşat Bulut2, Ahmet Fevzi Kekeç3, Bedii Şafak Güngör2
1Polatlı Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Ankara; Türkiye
2Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Ankara, Türkiye
3Dörtyol Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Hatay, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Nora’nın lezyonu olarak da bilinen bizarre parosteal osteokondromatöz proliferasyon, kemikten egzofitik büyüme ile kendini gösteren, benign bir lezyondur. Bu çalışmada, 2010-2018 yılları arasında tedavi edilen Nora lezyonuna sahip dört hastanın değerlendirilmesi ve kısa bir literatür taraması yapılarak güncel bilgilerin incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ortalama yaşları 32+24 std (26-37 yaş arası) olan iki erkek ve iki kadın toplam 4 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların tanıya kadar geçen süre ve semptomları, klinik bulguları, kitle boyutu, MRI bulguları, cerrahi tedavileri, tedavi sonuçları ve komplikasyonlar incelendi.
BULGULAR: Tüm hastalara marginal eksizyon yapıldı. En sık kitle lokalizasyonu ön kolun uzun kemikleri idi. Bir vakada post-operatif 24. ayda rekürrens görüldü, nüks rezeksiyonu yapıldı. Diğer üç hastada takiplerinde nüks ya da komplikasyon görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizarre parosteal osteokondromatöz proliferasyon, vücudun birçok farklı lokalizasyonunda yerleşebilen, benign karaktere sahip ancak sık rekürrens ile karşımıza çıkabilen, nadir bir kemik lezyonudur. İyi bir preoperatif planlama ile yapılan dikkatli bir marginal eksizyon, nüksün önlenmesinde en önemli anahtardır.

Anahtar Kelimeler: Bizarre parosteal osteokondromatöz proliferasyon, Nora’nın lezyonu, radius, ulna, poplitea


Management of Nora’s Lesion: Case Series

Recep Öztürk1, Şefik Murat Arıkan2, Galip Beltir2, Emin Kürşat Bulut2, Ahmet Fevzi Kekeç3, Bedii Şafak Güngör2
1Polatlı State Hospital, Orthopedics and Traumatology, Ankara, Turkey
2Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Orthopedics and Traumatology, Ankara, Turkey
3Dortyol State Hospital, Orthopedics and Traumatology, Hatay, Turkey

INTRODUCTION and OBJECTIVE: Also known as Nora lesion, bizarre parosteal osteochondromatous proliferation (BPOP) is a benign exophytic lesion originated from the bone. In this study, we aimed to evaluate four patients with Nora lesion who were evaluated between 2010 and 2018, and to review current information through a brief literature screening.
MATERIAL and METHODS: A total of four patients with a mean age of 32 ± 24 years (26-37 years) including 2 female and 2 male patients were included in the study. Patients’ time to diagnosis and symptoms, clinical findings, mass size, MRI findings, surgical treatments, treatment outcomes and complications were investigated.
RESULTS: Marginal excision was made to all the patients. The most common mass localization was the long bones of the forearm. Recurrence was developed in one patient at postoperative 24th month, and underwent relapse resection. The remaining three patients did not develop relapse or complications at follow-up.
DİSCUSSION and CONCLUSION: Bizarre parosteal osteochondromatous proliferation is a rare bone lesion, which may be localized in many different part of the body, has a benign character, but may be encountered with frequent recurrence. A careful marginal excision to performed with a good preoperative planning is the most crucial key in prevention of relapses.

Keywords: Bizarre parosteal osteochondromatous proliferation, Nora’s lesion, radius, ulna, poplitea


Recep Öztürk, Şefik Murat Arıkan, Galip Beltir, Emin Kürşat Bulut, Ahmet Fevzi Kekeç, Bedii Şafak Güngör. Management of Nora’s Lesion: Case Series. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(3): 441-445

Sorumlu Yazar: Recep Öztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale