ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Malign plevral efüzyonlarda perkutan 8 f kateter ve 28 f göğüs tüpü ile uygulanan kimyasal plörodezin karşılaştırılması [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(1): 36-41 | DOI: 10.5505/aot.2017.32448  

Malign plevral efüzyonlarda perkutan 8 f kateter ve 28 f göğüs tüpü ile uygulanan kimyasal plörodezin karşılaştırılması

Arif Osman Tokat1, Hüseyin Çakmak2, Sezgin Karasu1, Şengül Özmert3, Mustafa Kotanoğlu4
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü
2Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü
3Ankara Çocuk Hastalıkları ve Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü
4Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: 6 yıldan fazla süren bu çalışmada, malign plevral efüzyonlarda farklı kateterler ile uygulanan kimyasal plörodezin etkinliği karşılaştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir gruba 28 F göğüs tüpü, diğer gruba da 8 F kateter konularak tetrasiklin ile kimyasal plörodez uygulandı. Daha sonra bu gruplar belli bir zaman içinde tedavi başarısı açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Toplam 80 hasta değerlendirildi. 28 F göğüs tüpü takılan hastalarda göğüs boşluğuna ilk ve ikinci kez sklerozan ajan verilmesiyle elde edilen başarı %90 ve %100 iken aynı oranlar 8 F kateter takılan hastalarda %60 ve %100 olarak elde edildi. 8 F kateter takılan hastalarda %15 rekürrens görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: 28 F göğüs tüpü ile uygulanan plörodez, 8 F kateter ile uygulananlar ile karşılaştırıldığında daha kısa sürede uygulanma ve daha yüksek başarı oranına sahiptir. Bu başarı, plevral efüzyonun daha geniş çaplı kateter ile daha kolay ve çabuk drenajına ve plevral zarlara daha çabuk ulaşım ile daha geniş yüzeyine etki etmesine bağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon, Göğüs tüpü, Plevral kateter, plörodez


A comparison of chemical pleurodesis using 8 f percutaneous catheter and 28 f chest tube thoracostomy in malignant pleural effusions

Arif Osman Tokat1, Hüseyin Çakmak2, Sezgin Karasu1, Şengül Özmert3, Mustafa Kotanoğlu4
1Department of Thoracic Surgery, Ministry of Health Ankara Training and Research Hospital.
2Department of Thoracic Surgery, Ministry of Health Ankara Onkoloji Training and Research Hospital.
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ankara Children
4Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ministry of Health Ankara Training and Research Hospital.

INTRODUCTION: In this study over a 6-year period, a comparison was made of the efficacy of chemical pleurodesis applied with different catheters to patients with malignant pleural effusion.
METHODS: Thoracostomy was applied with a 28F catheter to one group and with an 8F catheter to the other and chemical pleurodesis was performed with tetracycline. The groups were compared in respect of the duration and success of the treatment.
RESULTS: A total of 80 patients were evaluated. In the patients applied with 28F catheter, success in the first adminstration of sclerosing agent to the thoracic cavity was obtained in 90% and in 100% in the second adminstration. For the group applied with 8F catheter these rates were calculated as 60% and 100%. Recurrence was seen at the rate of 15% in the 8F catheter group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pleurodesis was obtained in a shorter time and with a higher success rate with applications made with a 28F catheter compared to the 8F catheter. This success can be considered due to the provision of easier drainage with the larger diameter catheter and an earlier and wider area of contact of the pleural membranes.

Keywords: Pleural effusion, Chest tube, Pleural catheter, Pleurodesis.


Arif Osman Tokat, Hüseyin Çakmak, Sezgin Karasu, Şengül Özmert, Mustafa Kotanoğlu. A comparison of chemical pleurodesis using 8 f percutaneous catheter and 28 f chest tube thoracostomy in malignant pleural effusions. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(1): 36-41

Sorumlu Yazar: Arif Osman Tokat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale