ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Akciğer kanserine sekonder beyin metastazlarında sadece stereotaktik radyocerrahi uygulanan olguların retrospektif değerlendirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(2): 203-207 | DOI: 10.5505/aot.2019.30932  

Akciğer kanserine sekonder beyin metastazlarında sadece stereotaktik radyocerrahi uygulanan olguların retrospektif değerlendirilmesi

Serkan Değirmencioğlu1, Olcun Umit Unal2, Esin Oktay3, Atıke Gokçen Demıray1, Muhammet Arslan4, Halil Serdar Aslan4, Ergin Sağtaş4, Burcu Taşköylü1, Ilker Kiraz5, Gamze Gokoz Dogu1, Arzu Yaren1
1Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Onkoloji
2İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji
3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Onkoloji
4Pamukkale Üniversitesi Radyoloji
5Pamukkale Üniversitesi Beyin Cerrahisi

GİRİŞ ve AMAÇ: Akciğer kanserinde gelişen sistemik tedavi seçenekleri nedeniyle yaşam süresi uzamakta ve bu nedenle beyin metastazı insidansı da giderek artış göstermektedir. Stereotaktik radyocerrahinin tek ve oligo (iki-dört adet) beyin metastazı tedavisinde kullanılmaya başlanması bu konuda hızlı bir tedavi alternatifi olmasını sağlamıştır. Takip ettiğimiz akciğer kanserine bağlı beyin metastazlı olgularda retrospektif olarak stereotaktik radyocerrahi tedavisi etkinliğini, stereotaktik radyocerrahi tedavisine yanıtın difüzyon manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirmenin konvansiyonel MRG’ye ek yararını ve klinik parametreler arası ilişkileri değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde akciğer kanseri tanısı ile takip edilen, Batı Kooperatif Onkoloji Grubu (ECOG) performans statüleri 0-1 ve 1-4 arası beyin metastazı olan, Ocak 2016 – Aralık 2017 tarihleri arasında stereotaktik radyocerrahi gören 79 olgunun verileri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Hastaların medyan tanı yaşı 59 yıl (43-78) bulundu. Difüzyon MRG’nin tedavi yanıtını değerlendirmede ek yararı saptanmadı. Küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri alt gruplarında istatistiksel anlamlı mortalite farkı görülmemiştir. Beyin dışı diğer organlara metastaz varlığı tüm sağ kalım süresini azaltmış ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,042).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akciğer kanserine bağlı gelişen beyin metastazlı olgular genetik ve histopatolojik olarak heterojen bir hasta grubundan oluşmaktadır. Çalışmamızda, sadece stereotaktik radyocerrahi uygulanan olgularda, çok değişkenli analiz sonucu beyin metastazı dışı metastaz varlığının tüm sağ kalım süresini olumsuz etkilediğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, beyin metastazı, radyocerrahi


Retrospective evaluation of brain metastates in lung cancer patients treated with stereotactic radiosurgery alone

Serkan Değirmencioğlu1, Olcun Umit Unal2, Esin Oktay3, Atıke Gokçen Demıray1, Muhammet Arslan4, Halil Serdar Aslan4, Ergin Sağtaş4, Burcu Taşköylü1, Ilker Kiraz5, Gamze Gokoz Dogu1, Arzu Yaren1
1Pamukkale University Medical Oncology
2Izmir Bozyaka Training And Education Hospital Medical Oncology
3Aydın Adnan Menderes University Medical Oncology
4Pamukkale University Radiology
5Pamukkale University Neurosurgery

INTRODUCTION: Due to new systemic treatment modalities, overall survival in lung cancer is increasing. Incidence of brain metastases in lung cancer are more common for this reason. The utilisation of stereotactic radiosurgery for one and oligo (two-four) brain metastases, has provided this treatment strategy as a promt treatment alternative. In this study we aimed to investigate the efficiency of stereotactic radiosurgery in lung cancer patients with brain metastasis, the effectiveness of adding diffusion magnetic resonance imaging (MRI) to conventional MRI for treatment evaluation and the relationship between clinical parameters retrospectively.
METHODS: Seventy-nine lung cancer patients treated between January 2016 and December 2017 in our clinic with stereotactic radiosurgery whose eastern cooperative oncology group (ECOG) performance status were 0-1 and had less than 5 brain metastases, has retrsopectively analysed.
RESULTS: The median age of patients was 59 years (43-78). Diffusion MRI has provided no more benefit for evaluation of treatment. There was no statistically significant mortality difference between subgroups of small cell and non small cell lung carcinoma. The presence of extracranial metastases has shortened the overall survival time significantly (p=0,042).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The lung cancer patients with brain metastases have histopathological and genetic heterogenity. Multivariate analysis showed the presence of extracranial metastases had only unfavorable impact on overall survival in our study.

Keywords: Lung cancer, brain metastasis, radiosurgery


Serkan Değirmencioğlu, Olcun Umit Unal, Esin Oktay, Atıke Gokçen Demıray, Muhammet Arslan, Halil Serdar Aslan, Ergin Sağtaş, Burcu Taşköylü, Ilker Kiraz, Gamze Gokoz Dogu, Arzu Yaren. Retrospective evaluation of brain metastates in lung cancer patients treated with stereotactic radiosurgery alone. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(2): 203-207

Sorumlu Yazar: Serkan Değirmencioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale