ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Over matür kistik teratomlarında preoperatif, intraoperatif yaklaşımlar: 96 olgunun analizi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(3): 294-299 | DOI: 10.5505/aot.2018.30592  

Over matür kistik teratomlarında preoperatif, intraoperatif yaklaşımlar: 96 olgunun analizi

Funda Atalay
SBÜ Dr. AY Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Matür kistik teratom olgularının tümör karakteristikleri, tümör belirteçleri, preoperatif, intraoperatif özellikleri ve cerrahi tedavileri açısından retrospektif olarak değerlendirilmesi
YÖNTEM ve GEREÇLER: SBÜ Dr.AY. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın hastalıkları kliniğinde opere edilen ve histopatolojik olarak ovaryan matür kistik teratom tanısı alan toplam 96 olgu retrospektif olarak analiz edildi.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 33,84±13,16, bilateralite oranı %9,4, torsiyon görülme oranı %10,4 idi, ortalama tümör boyutu 7,67±3,81cm (2-21 cm) idi. CA 125 olguların %10,6'sında, Ca 19-9 ise %27'sinde yüksek bulundu. Tümör belirteçlerinin yüksek olduğu olgularda torsiyon, bilateralite ve tümör boyutlarında anlamlı yükseklik gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tümör belirteçlerinin tümör özelliklerinden bilateralite, torsiyon ve tümör boyutu üzerine etkisi gözlenmedi.

Anahtar Kelimeler: over, matür kistik teratom, ultrasonografi, tümör belirteçler


Preoperative, intraoperative approachs in ovarian mature cystic teratomas: analysis of 96 cases

Funda Atalay
Department of Surgery of Gynecologic Oncology, SBU Ankara Oncology Education and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study is to evaluate tumor characteristics, tumor markers, preoperative, intraoperative approach in ovarian mature cystic teratomas. retrospectively.
METHODS: A total 96 cases operated in Gynecology Deparment of SBU Dr.AY Ankara Oncology Education and Research Hospital and diagnosed as ovarian mature cystic teratomas were evaluated, retrospectively.
RESULTS: The mean age was 33,84±13,16, bilaterality range was %9,4, torsion rate was %10,4 and the mean tumor diameter was 7,67±3,81cm (2-21 cm). Ca125 levels were high above the cut-off value 10,6% of cases and Ca 19-9 levels were high above the cut-off value in 27%. There were no high rates of torsion, bilateralty and tumor size in cases with high levels of tumor markers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There were no correlation between high levels of tumor markers and torsion, bilaterality and tumor size.

Keywords: ovary, mature cystic teratoma, ultrasonography, tumor markers


Funda Atalay. Preoperative, intraoperative approachs in ovarian mature cystic teratomas: analysis of 96 cases. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(3): 294-299

Sorumlu Yazar: Funda Atalay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale