ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Tıbbi Onkologlar Tarafından Yerleştirilen Santral Venöz Port Kateterlerin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 102-110 | DOI: 10.5505/aot.2016.29290  

Tıbbi Onkologlar Tarafından Yerleştirilen Santral Venöz Port Kateterlerin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Tarık Salman1, Doğuş Türkyılmaz2, Tuğba Yavuzşen3, Işıl Somalı3, Ahmet Alacacioğlu1, Doğan Koca4, Tuğba Unek3, Tülay Akman5, Olçun Ümit Ünal6, Utku Oflazoğlu1, Uğur Yılmaz7
1Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir
4Van İstanbul Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği, Van
5İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji, İzmir
6İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji, İzmir
7İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Santral Venöz port kateter (SVPK) kanser hastalarının kemoterapi ve palyatif bakımında önemli yer almaktadır. SVPK cerrahi klinikler tarafından yerleştirilmekte ve onkoloji ile cerrahi klinikleri arasında işlem için geçen süre genelde tedavide gecikmeye neden olmaktadır. Biz çalışmamızda literatürde ilk kez bir tıbbi onkoloji kliniği tarafından yerleştirilen SVPK’lere bağlı komplikasyonlarının incelenmesini amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda tıbbi onkoloji hekimleri tarafından SVPK takılan 2179 kanser hastası çalışmaya alındı. Hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: 2179 hastaya perkütan yöntemle SVPK takılma işlemi uygulandı. 2055 (%94,3) hastada juguler vene, 90 (%4,1) hastaya femoral ve 34 (%1,6) hastaya subklavyen vene SVPK takıldı. Hastalarımızın 2167 (%99,4) hastada akut komplikasyon görülmezken 12 hastada akut komplikasyon gerçekleşti. 9 (%0.04) hastada pnomotoraks, 2 (%0,009) hastada hematom ve 1 (%0,0046) hastada girişime bağlı akut atriyal fibrilasyon atağı komplikasyonları saptandı. Kronik komplikasyonlara bakıldığında 19 (%0,87) lokal port enfeksiyonu, 19 (%0,87) hastada port tıkanması, 15 (%0,68) hastada derin ven trombozu, 11 (%0,50) hastada port çıkması veya kopması, 10 (%0,45) hastada kateterle ilişkili kan damarı enfeksiyonu, 2 (%0,09) hastada cilt nekrozu, 1 (%0,045) hastada port sıkışması (pinch-off sendromu) ve 1 (%0,045) hastada rezervuar giriş yarası olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatürdeki medikal onkologların yerleştirdiği en fazla hasta sayısına sahip olan çalışmamıza ait veriler incelendiğinde komplikasyon oranının literatürdeki cerrahi kliniklere ait sonuçlardan kötü olmadığını hatta sonuçların pek çok çalışmadan daha iyi olduğunu saptadık. Çalışmamız SVPK yerleştirilmesi yönünde medikal onkologları cesaretlendirici sonuçlara ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz port kateter, kanser hastaları, tıbbi onkoloji


Evalution of Central Venous Catheter Ports Placed by Medical Oncologists: A Single Center Experience

Tarık Salman1, Doğuş Türkyılmaz2, Tuğba Yavuzşen3, Işıl Somalı3, Ahmet Alacacioğlu1, Doğan Koca4, Tuğba Unek3, Tülay Akman5, Olçun Ümit Ünal6, Utku Oflazoğlu1, Uğur Yılmaz7
1Department of Medical Oncology, Katip Celebi University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
2Department of Hematology, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
3Department of Medical Oncology, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
4Clinic of Medical Oncology, Van Istanbul Hospital, Van, Turkey
5Department of Medical Oncology, Tepecik Research and training Hospital, Izmir, Turkey
6Department of Medical Oncology, Bozyaka Research and training Hospital, Izmir, Turkey
7Department of Medical Oncology, Izmir University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The central venous catheter port (CVCP) is a key component of the chemotherapy and palliative care for patients with cancer. The CVCP is placed by surgical clinics, and the period of time it takes to complete the procedure between oncology and surgery clinics usually causes delays in the treatment. The present study aims to investigate the results associated with CVCPs placed by a medical oncology clinic for the first time in the literature.
METHODS: We included 2,179 patients with cancer who underwent a CVCP placement performed by medical oncology physicians within Dokuz Eylül University Medical Oncology Department. The patients’ medical records were examined retrospectively.
RESULTS: 2,179 patients underwent a percutaneous CVCP placement procedure. 2,055 (94.3%) patients had CVCP in their jugular vein, 9 (4.1%) in the femoral vein, and 34 (1.6%) in the subclavian vein. 12 (0.6%) patients exhibited acute complications while 2,167 patients (99.4%) had none. We detected pneumothorax in 9 patients (0.04%), hematoma in 2 patients (0.009%), and 1 patient (0.0046%) presented with complications of acute atrial fibrillation associated with the procedure. Chronic complications included 19 (0.87%) local port infections, 19 (0.87%) blocked ports, 15 (0.68%) deep vein thrombosis, 11 (0.50%) displaced ports, 10 (0.45%) catheter-associated blood vessel infections, 2 (0.09%) skin necrosis, 1 (0.045%) compressed port (pinch-off syndrome), and 1 (0.045%) wound in the reservoir access.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For the first time in the relevant literature, we found that the complication rates for the CVCPs placed by medical oncologists in a medical oncology clinic were no worse than those reported for the surgery clinics. Our findings encourage medical oncologists to place CVCPs themselves.

Keywords: Central venous catheter, cancer patients, medical oncology


Tarık Salman, Doğuş Türkyılmaz, Tuğba Yavuzşen, Işıl Somalı, Ahmet Alacacioğlu, Doğan Koca, Tuğba Unek, Tülay Akman, Olçun Ümit Ünal, Utku Oflazoğlu, Uğur Yılmaz. Evalution of Central Venous Catheter Ports Placed by Medical Oncologists: A Single Center Experience. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 102-110

Sorumlu Yazar: Tarık Salman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale