ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Göz Kapağı Tümörlerinde Histopatolojik Sonuçlarımız [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(1): 13-16 | DOI: 10.5505/aot.2018.28290  

Göz Kapağı Tümörlerinde Histopatolojik Sonuçlarımız

Reşat Duman1, Zübeyir Yozgat1, Mustafa Doğan1, Sibel İnan1, Serkan Özcan1, Betül Demirciler Yavaş2, Çiğdem Özdemir2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Göz Hastalıkları polikliniğine göz kapağında kitle nedeniyle başvuran ve ameliyat edilen olguların retrospektif olarak klinik ve histopatolojik sonuçlarını değerlendirmek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Göz Hastalıkları polikliniğine Mart 2012- Mart 2016 yılları arasında göz kapağında kitle nedeniyle başvuran ve ameliyat edilen 50 olgunun klinik ve histopatolojik sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların yaşı ve cinsiyeti, kitlenin lokalizasyonu ve histopatolojik tanıları kaydedildi
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 50 olgunun 28’ i (%56) kadın, 22’ si (%44) erkek idi. Olguların yaş ortalaması 54,3 (9- 89) yıl idi. Eksize edilen göz kapağı tümörlerinin histopatolojik sonuçları değerlendirildiğinde; 13 olgu (%26) malign, 37 olgu (%74) benign olduğu görüldü. Malign olanlardan 10 olgu (%76.9) bazal hücreli karsinom (BHK), 2 olgu (%15.3) skuamoz hücreli karsinom (SHK), bir olgu ise malign epitelyal (%7.6) tümördü. Benign tümörlerde ise; 13 olgu (%35.1) skuamoz papillom, 5 olgu (%13) nevüs, 4 olgu (%10.8) seboreik keratoz, 3 olgu %(8.1) verruka vulgaris, 2 olgu (%5.4) hemanjiom, 2 olgu (%5.4) epidermal kist, 1 olgu (%2.7) pilomatrikoma, 1 olgu (%2.7) ksantolezma, 1 olgu (%2.7) dermoid kist, 1 olgu (%2.7) moll gland kist, 1 olgu (%2.7) epidermal nodul, 1 olgu (%2.7) fibroepitelyal polip, 1 olgu (%2.7) sebaseöz adenom, 1 olgu (%2.7) duktal kist idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastanemize başvuran göz kapağı kitllerinin büyük çoğunluğu benign karakterde idi. Malign göz kapağı türmörleri içerisinde bazal hücreli karsinom, benign göz kapağı tümörlerinden ise skuamöz papillom en yaygın alt tanıyı oluşturmaktaydı.

Anahtar Kelimeler: göz kapağı, bazal hücreli karsinom, papillom, nevüs


Histopathological Results of the Eyelid Tumors

Reşat Duman1, Zübeyir Yozgat1, Mustafa Doğan1, Sibel İnan1, Serkan Özcan1, Betül Demirciler Yavaş2, Çiğdem Özdemir2
1Afyon Kocatepe University School of Medicine, Department of Ophthalmology
2Afyon Kocatepe University School of Medicine, Department of Pathology

INTRODUCTION: To evaluate the clinical and histopathologic results of the patients who were admitted to theOphthalmology clinic due to a mass on the eyelids retrospectively.
METHODS: Clinical and histopathologic results of 50 patients who were admitted to ophthalmology polyclinic between March 2012 and March 2016 were evaluated retrospectively. The age and sex of the cases, localization of the mass, and histopathological diagnosis were recorded.
RESULTS: Twenty - eight (56%) women and 22 (44%) men were included in the study. The mean age of the cases was 54.3 (9-89) years. When the histopathological results of excised eyelid tumors are evaluated; 13 cases (26%) were malignant and 37 cases (74%) were benign. Malignant tumors were basal cell carcinoma (BHK) in 10 cases (76.9%), squamous cell carcinoma (SHC) in 2 cases (15.3%) and malignant epithelial tumor (7.6%) in one case. Benign tumors were squamous papilloma in 13 cases (35.1%), nevus in 5 cases (10.8%), seborrheic keratosis in 3 cases (8.1%), verruca vulgaris in 2 cases (5.4% (2.7%) epidermal nodule, 1 (2.7%) epidermal nodule, 1 case (2.7%) xanthole, 1 case (2.7%) dermoid cyst, 1 case (2.7%) fibroepithelial polyp, 1 case (2.7%) sebaceous adenoma and 1 case (2.7%) ductal cyst.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The majority of eyelid masses who applied to our hospital were benign. Basal cell carcinoma in malignant eyelid tumors and squamous papilloma in benign eyelid tumors were the most common subtypes.

Keywords: eyelid, basal cell carsinoma, papilloma, nevus


Reşat Duman, Zübeyir Yozgat, Mustafa Doğan, Sibel İnan, Serkan Özcan, Betül Demirciler Yavaş, Çiğdem Özdemir. Histopathological Results of the Eyelid Tumors. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(1): 13-16

Sorumlu Yazar: Reşat Duman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale