ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Kolorektal Kanserli Hastalarda Adjuvan Kemoterapi Öncesi Ve Sonrasinda Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 405-409 | DOI: 10.5505/aot.2019.20982  

Kolorektal Kanserli Hastalarda Adjuvan Kemoterapi Öncesi Ve Sonrasinda Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi

Fevzi Coşkun Sökmen1, Benan Kasapoğlu2, Ahmet Yozgat2, Hüseyin Engin3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları ABD, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji BD, Ankara, Türkiye
3Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji BD, Zonguldak, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada kolorektal kanserli hastalarda adjuvan kemoterapi tedavisi sonrasında hematolojik parametrelerdeki değişiklikleri değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kolorektal kanser tanısı konan toplam 140 vakada değerlendirilmiş ve bu hastalardan 57'sine adjuvan kemoterapi verilmiştir. Adjuvan kemoterapi sonrası tam kan sayımı parametrelerindeki değişiklikler değerlendirildi.
BULGULAR: Katılımcıların 67'si (% 47.9) kadın, 73'ü (% 52.1) erkek idi, yaş ortalamaları 62.13 ± 1.11 yıl idi. En sık görülen tümör yerleşimi rektumdu (% 45.7). Bu hastalardan 57'si adjuvan kemoterapi (% 40.7) aldı, en sık uygulanan kemoterapi rejimi Mayo rejimi (% 84.2) idi. Olgularımızın % 27.9'unda tanı anında metastaz vardı. Klinik takip sırasında hastaların% 10.7'sinde lokal nüks ve% 7.8'inde metastaz vardı. Hemoglobin (HGB) düzeyleri hem kan transfüzyonu yapılan hastalarda hem de yapılmayanlarda anlamlı bir düşüş gösterdi, ancak bu daha önce transfüzyonu olmayan hasta grubunda daha belirgindi (p = 0.002). Yardımcı kemoterapiyi takiben, beyaz kan hücresi değerleri (WBC), ortalama eritrosit hacimleri (MCV) ve trombosit (PLT) seviyelerinin, modifiye edici bileşenlerle (metastaz gelişimi, kemoterapi uygulama süresi, kan transfüzyonu) herhangi bir etkileşim olmadan önemli ölçüde azaldığı bulundu. (Sırasıyla p değerleri 0.002, 0.001 ve 0.001), ayrıca kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW) önemli ölçüde artmıştır (p = 0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hgb, MCV, WBC ve trombosit seviyelerinde anlamlı bir azalma ve adjuvan kemoterapi sonrası RDW'de anlamlı bir artış vardı ve bu değişiklikler metastaz varlığından veya kemoterapi süresinden etkilenmedi. Kan parametrelerinde bu değişikliklerin hastaların prognozu ile ilişkisi ileriki çalışmalarda araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: kolorektal kanser, beyaz kan hücresi değerleri, ortalama eritrosit hacmi, trombosit, kırmızı hücre dağılım genişliği


ASSESSMENT of HEMATOLOGICAL PARAMETERS BEFORE and AFTER ADJUVANT CHEMOTHERAPY in PATIENTS with COLORECTAL CANCER

Fevzi Coşkun Sökmen1, Benan Kasapoğlu2, Ahmet Yozgat2, Hüseyin Engin3
1University of Health Sciences, Dr Abdurrahman Yurtaslan Oncology Education and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey
2University of Health Sciences, Dr Abdurrahman Yurtaslan Oncology Education and Research Hospital, Department of Gatroenterology, Ankara, Turkey
3Bulent Ecevit University Practice and Research Hospital, Medical Oncology, Zonguldak, Turkey

INTRODUCTION: Aim: In this study we aimed to evaluate the alterations in hematological parameters due to the adjuvant chemotherapy treatment in patients with colorectal cancer.


METHODS: Material and Method: In a total of 140 cases diagnosed with colorectal cancer were evaluated and among those patients 57 received adjuvant chemotherapy. Alterations in complete blood count parameters after adjuvant chemotherapy were evaluated.
.
RESULTS: Results: Among participants, 67 (47.9%) were women and 73 (52.1%) were men with a mean age of 62.13 ± 1.11 years. The most common tumor localization was rectum (45.7%). Among these patients 57 received adjuvant chemotherapy (40.7%), the most frequently implemented chemotherapy regimen was Mayo regimen (84.2%). 27.9% of our cases had metastasis at the time of diagnosis. During clinical follow-up 10.7% of the patients had local relapse and 7.8% had metastasis. Hemoglobin (HGB) levels displayed a significant decrease both in patients who received blood transfusion or not, however this was more evident in the group of patients with no previous transfusion (p=0.002). Following the adjuvant chemotherapy, white blood cell values (WBC), mean erythrocyte volumes (MCV) and thrombocyte (PLT) levels were found to decrease significantly without any interaction with modifying components (metastasis development, chemotherapy implementation duration, blood transfusion) (p values 0.002, 0.001 and 0.001 respectively) while red cell distribution width (RDW) had increased significantly (p=0.001).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: There was a significant decrease in Hgb, MCV, WBC and platelet levels and a significant increase in RDW after adjuvant chemotherapy and these alterations were not affected by the presence of metastasis or duration of chemotherapy. The association of these alterations in blood parameters with the prognosis of patients should be investigated in further studies

Keywords: colorectal cancer, white blood cell values, mean erythrocyte volume, thrombocyte, red cell distribution width


Fevzi Coşkun Sökmen, Benan Kasapoğlu, Ahmet Yozgat, Hüseyin Engin. ASSESSMENT of HEMATOLOGICAL PARAMETERS BEFORE and AFTER ADJUVANT CHEMOTHERAPY in PATIENTS with COLORECTAL CANCER. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 405-409

Sorumlu Yazar: Benan Kasapoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale