ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Deneysel bir insizyonel yara modelinde intraperitoneal simvastatin uygulamasının kollajen birikimi, inflamasyon ve yara gerilimi üzerine etkinliği [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 181-188 | DOI: 10.5505/aot.2020.16768  

Deneysel bir insizyonel yara modelinde intraperitoneal simvastatin uygulamasının kollajen birikimi, inflamasyon ve yara gerilimi üzerine etkinliği

Ömer Arda Çetinkaya1, Süleyman Utku Çelik2, Nesrin Hasırcı3, Mehmet Gürel1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Yara iyileşmesi tüm cerrahi işlemlerin önemli bir bileşenidir. Bu çalışmada, deneysel bir yara iyileşme modelinde intraperitoneal simvastatin uygulanmasının kollajen birikimi, inflamasyon seviyesi ve yara gerilimi üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma üç gruba ayrılmış toplam 36 rat üzerinde gerçekleştirildi. Karın duvarı orta hat kesisinin primer onarımı yara iyileşme modeli olarak belirlendi. Grup 1’e yüksek doz (5 mg/kg/gün) simvastatin, grup 2’ye düşük doz (1 mg/kg/gün) simvastatin, grup 3’e ise plasebo solüsyon preoperatif 14 gün boyunca intraperitoneal olarak uygulandı. Ratlar yara gerilme kuvveti, kollajen birikimi ve inflamasyon skorları açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Yüksek doz simvastatin grubundaki ortalama yara gerilme kuvveti, diğer ratlarınkinden düşük bulunmasına rağmen; gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p=0,058). Tip I ve tip III kollajen seviyesi açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görüldü (sırasıyla; p = 0,011 ve p = 0,002). Çoklu karşılaştırma için yapılan post-hoc testleri sonucunda tip I kollajen seviyesi yüksek doz simvastatin grubunda kontrol grubuna göre anlamlı oranda yüksek bulunurken (2,18 ± 0,75’e karşı 1,25 ± 0,45; p = 0,006); tip III kollajen seviyesi hem yüksek doz hem de düşük doz simvastatin grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulundu (sırasıyla; 2,27 ± 0,78’e karşı 1,16 ± 0,38, p = 0,002 ve 1,90 ± 0,70’e karşı 1,16 ± 0,38, p = 0,015). Ancak inflamasyon skorları gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi (p= 0,186).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her ne kadar yüksek doz simvastatin, tip I ve tip III kollajen seviyelerini anlamlı derecede arttırmış olsa da; üç grup arasında yara gerilme kuvveti ve inflamasyon skoru açısından anlamlı farklılık olmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: deneysel model, gerilme direnci, inflamasyon, kollajen, simvastatin, yara iyileşmesi


Effects of intraperitoneal administration of simvastatin on collagen deposition, inflammation level and wound tension in an experimental incisional wound model

Ömer Arda Çetinkaya1, Süleyman Utku Çelik2, Nesrin Hasırcı3, Mehmet Gürel1
1Department of General Surgery, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of General Surgery, Gulhane Training and Research Hospital, Ankara Turkey
3Department of Chemistry, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Wound healing is an important component of all surgical operations. In this study, we aimed to investigate the effects of intraperitoneal administration of simvastatin on collagen deposition, inflammation level, and wound tension in an experimental wound healing model.
METHODS: The study was carried out on 36 rats, divided into three groups. The primary repair of abdominal wall midline incision was determined as a wound-healing model. High-dose simvastatin (5 mg/kg/day) was administered intraperitoneally for 14 days preoperatively in group 1, low-dose of simvastatin (1 mg/kg/day) was administered in group 2 rats, and the placebo solution was given to group 3. Rats were compared in terms of tensile strength, level of collagen, and inflammation scores.
RESULTS: Although tensile strength of rats in group 1 was lower than those in other groups, this difference was not significant (p = 0.058). Type I and type III collagen level were significantly different between groups (p = 0.011 and p = 0.002; respectively). The post-hoc test revealed that group 1 rats had significantly higher type I collagen level than those of group 3 rats (2.18 ± 0.75 vs. 1.25 ± 0.45; p = 0.006). The type III collagen in group 1 and group 2 were also significantly higher than that in group 3 (2.27 ± 0.78 vs. 1.16 ± 0.38, p = 0.002; 1.90 ± 0.70 vs. 1.16 ± 0.38; p = 0.015). However, inflammation scores were not different between the groups (p = 0.186).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although high-dose simvastatin significantly increased type I and type III collagen levels; tensile strength and inflammation score among the three groups of rats were not significantly different.

Keywords: collagen, experimental model, inflammation, simvastatin, tensile strength, wound healing


Ömer Arda Çetinkaya, Süleyman Utku Çelik, Nesrin Hasırcı, Mehmet Gürel. Effects of intraperitoneal administration of simvastatin on collagen deposition, inflammation level and wound tension in an experimental incisional wound model. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 181-188

Sorumlu Yazar: Ömer Arda Çetinkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale