ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Posterior rhabdosfinkter rekonstrüksiyonu uygulanması robotik radikal prostatektomi sonuçlarını nasıl etkiler? [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 410-415 | DOI: 10.5505/aot.2019.15013  

Posterior rhabdosfinkter rekonstrüksiyonu uygulanması robotik radikal prostatektomi sonuçlarını nasıl etkiler?

Murat Keske1, Erem Asil2, Bahri Gok3, Nurullah Hamidi4, Abdullah Erdem Canda5, Ali Fuat Atmaca3
1Kayseri Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kayseri
2Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurdaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara
5Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Üretrovezikal anastomoz öncesi posterior rhabdosfinkter rekonstrüksiyonu uygulanmasının özellikle kontinans üzerine etkisi konusunda çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada yüksek volümlü robotik cerrahi yapan cerrahlara ait veriler değerlendirilerek posterior rhabdosfinkter rekonstrüksiyonu uygulanmasının robotik radikal prostatektomi (RARP) sonuçları üzerine etkisini araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: RARP prosedürleri üç cerrah tarafından gerçekleştirildi (AFA,AEC,EA). Cerrahların gerçekleştirdiği ilk 50 operasyon öğrenme eğrisi nedenli çalışma dışı bırakıldı. Hastalar grup 1 (posterior rhabdosfinkter rekonstrüksiyonu uygulanan)(n=133) ve grup 2 (posterior rhabdosfinkter rekonstrüksiyonu uygulanmayan)(n=439) olarak 2 gruba ayrıldı. Ortalama hasta yaşı sırasıyla grup 1’de 63.6±6.5 grup’2 de 63.1±6.9 (p=0.505) ve serum PSA düzeyi grup 1’de 10.9±8.7 grup 2’de 10.1±8.7 (p=0.454) olarak tespit edildi.
Grup 1 ve 2 de sırasıyla 97 (%72.9) ve 311 (70.8%), hastada bilateral nörovasküler demet(NVB) koruma, 20 (%15.0) ve 72 (%16.4) hastada unilateral NVB koruma ile operasyon uygulandı. Sırasıyla grup 1 ve grup 2 de 16 (%12.0) ve 56 (%12.7) hastada NVB korunamadı.
BULGULAR: Ortalama prostat ağırlığı 65.7±31.7 gr ve 62.2±30.7 gr olarak bulundu(p=0.259). Ortalama konsol süresi, intraoperatif kan kaybı, hastanede yatış süresi ve üretral kateter çekim süresi grup1 ve grup 2 için sırasıyla 143.8±37.4 vs 143.1±37.6 dakika (p=0.886); 93.4±68.3 vs 101.2±72.1 cc (p=0.277); 3.8±1.7 vs 4.2±2.1 gün (p=0.027) ve 8.6±2.9 vs 8.9±3.7 gün (p=0.447), olarak saptandı.
En az 1 yıllık takip süresi olan hastalardan, erken kontinans (sonda çekilmesini takiben kontinan) oranları grup 1(n=103) ve grup 2(n=322) de sırasıyla %68.9 ve %55.9 olarak bulundu(p=0.019). Postoperatif 1. ay total kontinan hasta sayısı grup 1 ve grup 2 de sırasıyla %78.6 and % 72.6 olarak bulundu (p=0.230). Postoperatif 3. ay total kontinan hasta sayısı grup 1 ve grup 2 de sırasıyla %90.2 and %87.5 olarak bulundu (p=0.414). Postoperatif 6. ay total kontinan hasta sayısı grup 1 ve grup 2 de sırasıyla %95.1 and %94.4 olarak bulundu(p=0.612).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Posterior rhabdosfinkter rekonstrüksiyonu uygulanan hastalarda RARP postoperatif erken kontinans kazanılmasında avantaja sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Robotik prostatektomi, prostat kanseri, posterior rekonstrüksiyon


How does posterior rhabdosfinter reconstruction affect the results of robotic radical prostatectomy?

Murat Keske1, Erem Asil2, Bahri Gok3, Nurullah Hamidi4, Abdullah Erdem Canda5, Ali Fuat Atmaca3
1Kayseri City Hospital, Department Of Urology, Kayseri, Turkey
2Ankara Atatürk Training And Research Hospital, Department Of Urology, Ankara, Turkey
3Yildirim Beyazit University, School Of Medicine Affiliated With Ankara Ataturk Training And Research Hospital, Department Of Urology, Ankara, Turkey
4University Of Health Sciences, School Of Medicine, Dr. Abdurrahman Yurdaslan Oncology Training And Research Hospital, Department Of Urology, Ankara, Turkey
5Koc University, School Of Medicine, Department Of Urology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: There are studies investigating the effect of posterior rhabdosfinkter reconstruction on urinary continent before uretrovesical anastomosis. In this study, we investigated the effect of posterior rhabdosfinkter reconstruction on the results of robotic radical prostatectomy in a high-volume robotic surgery center.
METHODS: Procedures were included by 3 surgeons surgeon (AFA,AEC,EA) after having an experience of >50 cases.Group-1: posterior rhabdosfincter reconstruction suture was performed, n=133.Group-2: posterior rhabdosfincter reconstruction suture was not performed, n=439. Mean patient age and preoperative serum PSA were 63.6±6.5 vs 63.1±6.9 years (p=0.505); 10.9±8.7 vs 10.1±8.7 ng/ml in Groups 1 and 2, respectively (p=0.454).Bilateral neurovascular bundle (NVB) sparing, unilateral NVB-sparing and non-NVB sparing were performed in 97 (72.9%), 20 (15%) and 16 (12%) Group-1 and 311 (70.8%), 72 (16.4%) and 56 (12.7%) in Group-2 patients, respectively.
RESULTS: Mean prostate weights were 65.7±31.7 gr and 62.2±30.7 gr in Groups 1 and 2, respectively (p=0.259).Mean console time, intraoperative blood loss, duration of hospital stay and urethral catheter removal time in Groups 1 and 2 were 143.8±37.4 vs 143.1±37.6 min (p=0.886); 93.4±68.3 vs 101.2±72.1 cc (p=0.277); 3.8±1.7 vs 4.2±2.1 days (p=0.027) and 8.6±2.9 vs 8.9±3.7 days (p=0.447), respectively.Full continence was defined as no pad usage (0 pad/day). Of the available 103 and 322 patients, following removal of the catheter, immediate continence rate was 68.9% and 55.9% in Groups 1 and 2, respectively (p=0.019).On postop 1st-month, 78.6% and 72.6% of the patients in Groups 1 and 2, respectively were fully continent (p=0.230).On postop 3rd-month, 90.2% and 87.5% of the patients in Groups 1 and 2, respectively were fully continent (p=0.412).On postop 6th-month, 95.1% and 94.4% of the patients in Groups 1 and 2, respectively were fully continent (p=0.612).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We conclude that, due to our experience RARP procedure with posterior rhabdosphincter reconstruction has an advantage in terms of gaining postoperative early urinary continence.

Keywords: Robotic prostatectomy, prostate cancer, posterior reconstruction


Murat Keske, Erem Asil, Bahri Gok, Nurullah Hamidi, Abdullah Erdem Canda, Ali Fuat Atmaca. How does posterior rhabdosfinter reconstruction affect the results of robotic radical prostatectomy?. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 410-415

Sorumlu Yazar: Murat Keske, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale