ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Tirozin kinaz inhibitörleri (TKİ) ile tedavi edilmiş böbrek hücreli kanser hastalarında dinamik inflamatuar indekslerin prognostik önemi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 372-378 | DOI: 10.5505/aot.2019.08760  

Tirozin kinaz inhibitörleri (TKİ) ile tedavi edilmiş böbrek hücreli kanser hastalarında dinamik inflamatuar indekslerin prognostik önemi

Cem Mirili1, Semra Paydas2, Ali Yılmaz1, Ali Oğul2, Mahmut Buyuksimsek2, Abdullah Evren Yetisir2, Mert Tohumcuoğlu2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Çukurova Universitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Metastatik böbrek hücreli kanser (MBHK) sıklığı giderek artmaktadır ve temel tedavisi anti-angiogenik tirozin kinaz inhibitörleridir (TKİ). Sistemik inflamasyonun karsinogenezde önemli bir rollerinden biri de pro-angiogenik faktörlerin salınımını arttırmaktır. Biz de bu yazımızda TKİ tedavisi alan MBHK olgularında sistemik inflamatuar indekslerinden nötrofil lenfosit oranı (NLO), sistemik immun-inflamasyon indeksi (SII), prognostik nutrisyonel indeks (PNI) ve tedavi sürecinde değişen SII değerlerinin prognostik önemini ortaya çıkarmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza TKİ tedavisi alan 28 MBHK hastası retrospektif olarak dahil edilmiştir. Kaplan–Meier ve log-rank testleri kullanılarak klinikodemografik verilerle yaşam süreleri arasındaki ilişki belirlenmiştir. NLO (2,73), SII (832) ve PNI (39) için en sensitif ve spesifik değerler ROC analizi ile saptanıp prognostik önemleri tekli ve multi faktöriyel analizler yapılarak tespit edilmiştir
BULGULAR: Yüksek NLO (≥2,73) ve SII (≥832) ile düşük PNI (<39) daha kısa progresyonsuz yaşam süresi (PYS) ve genel sağkalım (GS) ile ilişkili olup TKI tedavisinin 1. Ayındaki azalmış SII’ye sahip olan hastaların ise daha uzun PYS ve GS’ye sahip olduğu tespit edilmiştir. GS için yapılan univariate analizlerde ECOG performans durumu, NLR, SII, SII değişimi ve PNI prognostik olmakla beraber multifaktöriyel analizlerde sadece SII değişimi bağımsız prognostik faktördür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TKI tedavisi alan MBHK hastalarında tedavi ile azalmış SII daha uzun GS için tek bağımsız prognostik faktördür.

Anahtar Kelimeler: Böbrek hücreli kanser (BHK), sistemik immun-inflamasyon indeksi (SII), prognostik nutrisyonel indeks (PNI), tirozin kinaz inhibitörü (TKI)


Prognostic significance of dynamic inflammatory indexes in cases renal cell cancer treated by tyrosine kinase inhibitor (TKI)

Cem Mirili1, Semra Paydas2, Ali Yılmaz1, Ali Oğul2, Mahmut Buyuksimsek2, Abdullah Evren Yetisir2, Mert Tohumcuoğlu2
1Ataturk University Faculty Of Medicine, Department Of Medical Oncology, Erzurum
2Çukurova University Faculty Of Medicine, Department Of Medical Oncology, Adana

INTRODUCTION: The frequency of metastatic renal cell cancer (RCC) is increasing and main drugs in management are anti-angiogenic tyrosine kinase inhibitors (TKI). Systemic inflammation has an important role in carcinogenesis and increase the secretion of pro-angiogenic factors. Here prognostic significance of neutrophil lymphocyte ratio (NLR), systemic immune-inflammation index (SII), prognostik nutritional index (PNI) and also change in SII during TKI therapy have been evaluated in cases with RCC treated with TKI
METHODS: Twenty eight cases with RCC treated with TKI were evaluated retrospectively. Kaplan–Meier and log-rank tests were used to detect the association between clinical/demographic findings and survival times. The most sensitive and specific values were found by ROC analysis: Prognostic significance of NLR (2,73), SII (832), SII changes and PNI (39) were detected.
RESULTS: High NLR (≥2,73) and SII (≥832) and low PNI (<39) were found to be associated with shorter PFS and OS. Decreased SII after TKI therapy was found to be associated with longer PFS and OS. In univariate analyses, ECOG performance status, NLR, SII, SII change and PNI were prognostic for OS, whereas in multivariate analyzes only SII change found to be independent factors for OS
DISCUSSION AND CONCLUSION: Decreased SII after TKI therapy was the only independent prognsotic factor in cases with TKI treated with TKI.

Keywords: Renal cell cancer (RCC), systemic immune-inflammation index (SII), prognostik nutritional index (PNI), tyrosine kinase inhibitor (TKI)


Cem Mirili, Semra Paydas, Ali Yılmaz, Ali Oğul, Mahmut Buyuksimsek, Abdullah Evren Yetisir, Mert Tohumcuoğlu. Prognostic significance of dynamic inflammatory indexes in cases renal cell cancer treated by tyrosine kinase inhibitor (TKI). Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 372-378

Sorumlu Yazar: Cem Mirili, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale