ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Üç haftada bir antrasiklin ve siklofosfamidi takiben haftalık paklitaksel rejiminin etkinlik ve toksisitesinin değerlendirilmesi: Izmir Onkoloji Grubu (İZOG) Çalışması [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 450-454 | DOI: 10.5505/aot.2019.05668  

Üç haftada bir antrasiklin ve siklofosfamidi takiben haftalık paklitaksel rejiminin etkinlik ve toksisitesinin değerlendirilmesi: Izmir Onkoloji Grubu (İZOG) Çalışması

Halil Taşkaynatan1, Yılmaz Cankurtaran2, Yüksel Küçükzeybek3, Ahmet Alacacıoğlu3, Yasar Yildiz3, Tarık Salman3, Utku Oflazoğlu3, Umut Varol4, Seray Sever3, Mustafa Oktay Tarhan5
1Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Kahramanmaraş
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği
4İzmir Demokrasi Üniversitesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
5İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Doz yoğun kemoterapi (AC Q2 × 4 → P Q2 × 4), yüksek riskli meme kanserli hastaların adjuvan tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, doz yoğun kemoterapi ile üç haftada bir antrasiklin ve siklofosfamidi takiben haftalık paklitaksel (AC Q3 × 4 → PW × 12) rejimini doğrudan karşılaştıran çalışma yoktur. Ayrıca, antrasiklin ve siklofosfamide haftalık paklitaksel ilave edildiğinde, doz yoğun AC’ nin (AC Q2 x 4) konvansiyonel AC'den (AC Q3 x 4) daha üstün olup olmadığı bilinmemektedir. Bu çalışmada AC Q3 × 4 → P W × 12 rejiminin etkinliğinin ve toksisitesinin değerlendirmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2013 ve 2016 yıllarında meme kanseri tanısı konulan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya lenf nodu pozitif (tümör evresi T1, T2 veya T3 ve nodal evre N1, N2 veya N3) ya da yüksek riskli lenf nodu negatif (T2 veya T3, N0) uzak metastazı olmayan hastalar dahil edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya 150 hasta dahil edildi. Medyan 31 aylık takip süresinde 13 hastada uzak metastaz gelişti ve 6 hasta vefat etti. Beş yıllık hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım oranları sırasıyla % 88.4 ve % 92 idi. Hastaların yüzde 38.6'sında ciddi nötropeni (grade 3,4) görülürken ciddi bir kardiyotoksisite gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: AC Q3 × 4 → P W × 12, lenf nodu pozitif veya yüksek riskli lenf nodu negative erken evre meme kanserli hastalarda etkin ve iyi tolere edilebilir kemoterapi rejimidir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, adjuvan kemoterapi, doksorubisin, siklofosfamid, paklitaksel.


Evaluation of efficacy and toxicity of anthracycline plus cyclophosphamide every three weeks followed by weekly paclitaxel: The Izmır Oncology Group (IZOG) Study

Halil Taşkaynatan1, Yılmaz Cankurtaran2, Yüksel Küçükzeybek3, Ahmet Alacacıoğlu3, Yasar Yildiz3, Tarık Salman3, Utku Oflazoğlu3, Umut Varol4, Seray Sever3, Mustafa Oktay Tarhan5
1Department of Medical Oncology, Kahramanmaras Necip Fazıl City Hospital, Kahramanmaras, Turkey
2Department of Internal Medicine, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Medical Oncology, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
4Department of Internal Medicine, Izmir Demokrasi University, Izmir, Turkey
5Institute of Oncology, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Dose-dense chemotherapy (AC Q2×4→P Q2×4) is widely used in the adjuvant treatment of high-risk breast cancer patients. However, there is no direct comparison of dose-dense chemotherapy consisting of anthracycline plus cyclophosphamide every three weeks followed by weekly paclitaxel (AC Q3 × 4 → P W × 12) regimen. Moreover, when weekly paclitaxel is added to anthracycline plus cyclophosphamide, it is unknown whether or not dose-dense AC (AC Q2×4) is superior to conventional AC (AC Q3×4). The study aimed to evaluate the efficacy and toxicity of AC Q3 × 4 → P W × 12 regimen.
METHODS: Patients diagnosed with breast cancer from 2013 to 2016 were retrospectively evaluated. The study included women who had histologically-involved lymph nodes (tumor stage T1, T2, or T3 and nodal stage N1, N2, or N3) or high-risk, axillary node-negative disease (T2 or T3, N0) without distant metastases.
RESULTS: This study included 150 patients with breast cancer. After a median follow up period of 31 months, 13 patients had developed distant metastases and 6 patients had died. The estimated 5-year disease-free survival and overall survival rates were 88.4% and 92%, respectively. Severe neutropenia (grade 3, 4) occurred in 38.6%of the patients whereas no severe cardiotoxicity was observed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: AC Q3 × 4 → P W × 12 regimen is well-tolerated and effective in patients with node-positive or high-risk node-negative early-stage breast cancer.

Keywords: Breast cancer, adjuvant chemotherapy, doxorubicin, cyclophosphamide, paclitaxel.


Halil Taşkaynatan, Yılmaz Cankurtaran, Yüksel Küçükzeybek, Ahmet Alacacıoğlu, Yasar Yildiz, Tarık Salman, Utku Oflazoğlu, Umut Varol, Seray Sever, Mustafa Oktay Tarhan. Evaluation of efficacy and toxicity of anthracycline plus cyclophosphamide every three weeks followed by weekly paclitaxel: The Izmır Oncology Group (IZOG) Study. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 450-454

Sorumlu Yazar: Halil Taşkaynatan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale