ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Berrak hücreli kondrosarkom: SEER veritabanı analizi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 24-28 | DOI: 10.5505/aot.2020.04382  

Berrak hücreli kondrosarkom: SEER veritabanı analizi

Mahmut Nedim Aytekin1, Recep Öztürk2, Mehmet Atıf Erol Aksekili1, Ercan Bal3, Metin Doğan1
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji
2Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Beyin Cerrahi

GİRİŞ ve AMAÇ: Berrak hücreli kondrosarkom, yavaş büyüme ve düşük metastaz potansiyeli ile karakterize, nadir bir kondrosarkom varyantıdır. Bu çalışmada berrak hücreli kondrosarkoma ait demografik veriler ve sağ kalım oranlarının raporlanması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) veritabanının en son versiyonu kullanılarak yapıldı. Berrak hücreli kondrosarkom tanılı hastalar yaş, cinsiyet, etnik köken, medeni durum, hastalığın yönü, tümörün yerleşim yeri, tümör derecesi, takip süresi ve takip sonuçları açısından değerlendirildi. Hastaların yaşları, 30 yaş üstü ve 30 yaş ve altı olarak iki gruba ayrıldı. Takip sonuçları yaşıyor ve ölü olarak iki grupta incelendi. Tanımlayıcı istatistikler ortalama ± standart sapma, sıklık ve yüzde olarak ifade edildi.
BULGULAR: Bu çalışmaya yaş ortalaması 44,4±18,2std (10-84 yaş arası) olan 19 kadın ve 51 erkek (%72,8) olmak üzere toplam 70 kişi dahil edilmiştir. En sık tümör yerleşim yeri, alt ekstremite uzun kemikleri ve ilişkili eklemler (%68,5) olarak değerlendirildi. Tümör diferansiasyonları incelendiğinde, en sık orta derece diferansiasyon (grade II) (%46,4) görüldü. Hastaların ortalama takip süresi, 84,3 ay (1-238 ay arası) idi. Bu çalışmaya dahil edilen 70 hastanın 11'i (%15,7) eksitus olmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Berrak hücreli kondrosarkom düşük dereceli kondrosarkom olarak bilinse de çalışmamıza dahil edilen hastaların %78,6' sının orta ya da ileri dereceli tümör olduğu bulunmuştur. Ayrıca en sık görüldüğü yaş aralığı 30-50 yaş arası olduğu bilinmekle beraber geniş bir yaş aralığında görüldüğü saptandı.

Anahtar Kelimeler: berrak hücreli kondrosarkom, seer, demografi, sağkalım


Clear cell chondrosarcoma: SEER database analysis

Mahmut Nedim Aytekin1, Recep Öztürk2, Mehmet Atıf Erol Aksekili1, Ercan Bal3, Metin Doğan1
1Ankara Yildirim Beyazit University, Department Of Orthopaedics And Traumatology
2Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital, Department Of Orthopaedics And Traumatology
3Ankara Yildirim Beyazit University, Department Of Neurochirurgy

INTRODUCTION: Clear cell chondrosarcoma is a rare variant of chondrosarcoma and it is characterized by slow growth and low metastasis potential. The aim of this study is to report the demographic data and survival rates of clear cell chondrosarcomas.
METHODS: This study was conducted using the latest version of the Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) database. Patients with clear cell condrosarcoma were evaluated for age, sex, ethnicity, marital status, disease prognosis, tumor location, tumor grade, follow-up period and follow-up results. The patients were divided into two groups as older than 30 years old and younger than 30 years old. Follow-up results were evaluated as alive and dead in two groups. Descriptive statistics were expressed as mean ± standard deviation, frequency and percentage.
RESULTS: A total of 70 patients 19 women and 51 men (72.8%) with a mean age of 44.4 ± 18.2 std (10-84 years)were included in this study. The most common tumor locations were considered as lower extremity long bones and associated joints (68.5%) When the tumor differentiation was examined, the most common was observed as medium differentiation (grade II) (46.4%). The mean follow-up period was 84.3 months (1-238 months). Of the 70 patients included in this study, 11 (15.7%) died.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although clear cell chondrosarcoma is known as low-grade chondrosarcoma, 78.6% of the patients included in our study were found to be have moderate or advanced tumors. We also have found that the most common age range seen in a wide age range, although known to be aged between 30-50.

Keywords: clear cell chondrosarcoma, seer, demographic, survive


Mahmut Nedim Aytekin, Recep Öztürk, Mehmet Atıf Erol Aksekili, Ercan Bal, Metin Doğan. Clear cell chondrosarcoma: SEER database analysis. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 24-28

Sorumlu Yazar: Recep Öztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale