ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Gastrik Tümörlerde Dinamik Abdominal Bilgisayarlı Tomografinin Preoperatif Rolü [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 74-79 | DOI: 10.5505/aot.2020.02693  

Gastrik Tümörlerde Dinamik Abdominal Bilgisayarlı Tomografinin Preoperatif Rolü

Mehmet SAYDAM1, Serra Ozbal Gunes2, Ibrahim Yilmaz1, Mehmet Alperen Avci1, Mutlu Sahin3, Mustafa Taner Bostanci1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi, Ankara
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Servisi, Ankara
3Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Mide kanseri tüm dünyada her yıl yaklaşık yarım milyon hastanın ölümüne neden olmaktadır. Dinamik abdominal BT preoperatif tanı ve mide kanserlerinin evrelemesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Burada en önemli nokta preoperatif evrelemenin doğru yapılarak, hastaların neoadjuvan kemoterapi gibi uygun tedavi seçeneklerine kavuşabilmesidir. Dinamik abdominal BT'nin preoperatif rolünü daha da netleştirmek için; preoperatif BT bulgularını postoperatif ve histopatolojik bulgular eşliğinde karşılaştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mide kanseri nedeniyle 2016 - 2019 yılları arasında operasyon geçiren hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Tüm preoperatif BT bulguları cerrahi bulgularla istatistiksel olarak karşılaştırıldı ve preoperatif BT görüntüleri ameliyat sonrası başka bir radyolog tarafından değerlendirildi.
BULGULAR: Üç yıl boyunca kliniğimizde toplam 103 hastaya mide kanseri tanısı konuldu ve opere edildi. İncelenen hastaların 76 'sı (% 73.7) erkek ve 25' i (% 24.2) kadındı ve ortalama yaş 67' idi.Tüm hastalara preoperatif dinamik abdominal BT inceleme yapıldı. Preoperatif BT bulguları evreleme ve tanı için ayrıca hastanın 16' sında (% 15.84) yetersizdi. Bu 16 hastanın ek görüntüleme teknikleri (PET CT, MR, EUS) ve endoskopi nedeniyle tedavi seçenekleriyle, mortalite ve morbidite oranları değişmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dinamik abdominal BT' nin mide tümörlerinde preoperatif tanı ve evrelemesinde önemli bir rolü vardır, ancak bazı vakalar yanlış değerlendirilebildiği veya gözden kaçabildiği görülmektedir. Bu yüzden mide tümörü düşünülen hastalarda preoperatif evreleme yapılırken BT yanında primer olarak endoskopi ve sonrasında MRI, PET, EUS gibi ek görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilmesi önemli olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dinamik Abdominal Batın BT, Preoperative Evreleme, Mide Tümörleri


Preoperative Role of Dynamic Abdominal Computed Tomography in Gastric Tumors

Mehmet SAYDAM1, Serra Ozbal Gunes2, Ibrahim Yilmaz1, Mehmet Alperen Avci1, Mutlu Sahin3, Mustafa Taner Bostanci1
1Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital Department of General Surgery Service, Ankara
2Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital Department of Radiology, Ankara
3Kecioren Training and Research Hospital Department of General Surgery Service, Ankara

INTRODUCTION: Gastric cancer accounts for nearly half a million deaths each year all over the world. Dynamic abdominal CT is used for preoperative diagnosis and staging of gastric cancers. Preoperative staging must be done correctly, so the patient can get the proper treatment options such as neoadjuvan chemotherapy. To further clarify of preoperative role of dynamic abdominal CT; we compared preoperative CT findings with postoperative, and histopathological findings.
METHODS: Patients’ records, who underwent gastric operation for gastric cancer, between 2016 to 2019 were analyzed retrospectively. All preoperative CT findings were compared with surgical and histopathological findings statistically, and also preoperative CT images were evaluated by another radiologist postoperatively.
RESULTS: For 3 year period total 103 patients were diagnosed and operated for gastric cancer in our clinic. The population was comprised of 76 (73.7%) male and 25(24.2%) female patients who were averagely 67 years old. All of the patşents have preoperative dynamic abdominal CT. Preoperative CT findings for staging and also diagnosis were insufficient for 16 (15.84 %) patients of 101. The treatment options, mortality and morbidity rates for 16 patients did not change, because additional imaging technics (PET CT, MRI, EUS) and endoscopy were performed to these patients preoperatively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Dynamic abdominal CT has a major role for preoperative diagnosis and staging of gastric tumors, but some cases could be misevaluated, so that preoperative evaluation of gastric tumors should be done with dynamic CT and if necessary MRI, PET CT, EUS or endoscopy.

Keywords: Abdominal CT, Gastric Tumors, Preoperative Staging


Mehmet SAYDAM, Serra Ozbal Gunes, Ibrahim Yilmaz, Mehmet Alperen Avci, Mutlu Sahin, Mustafa Taner Bostanci. Preoperative Role of Dynamic Abdominal Computed Tomography in Gastric Tumors. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 74-79

Sorumlu Yazar: Mehmet SAYDAM, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale