ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Nöroendokrin meme kanseri vakalarımız ve literatürün gözden geçirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 117-122 | DOI: 10.5505/aot.2020.02360  

Nöroendokrin meme kanseri vakalarımız ve literatürün gözden geçirilmesi

Ezgi Altinsoy1, Serdar Culcu2, Ferit Aydin2
1Manisa Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2SBU Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanseri dünyada en sık görülen ikinci kanser türüdür. Meme kanserinin en sık görülen tipi invaziv duktal karsinomdur. Memenin nöroendokrin differansiasyon gösteren tümörleri ise daha nadir görülür ve 2003’ten itibaren Dünya Sağlık Örgütü nöroendokrin diferansiyasyon gösteren meme kanserlerini sınıflamaya sokmuştur. Farklı serilerde farklı oranlar bildirilmiştir. Bu yazımızda kliniğimizde son 4 yıl içerisinde nöroendokrin meme kanseri tanısı alan 21 hastamızı sunduk.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2015-2019 yılları arasındaki 4 yıllık sürede nöroendokrin differansiasyon gösteren meme kanseri tanısı alıp, opere edilen 21 hasta değerlendirildi.
BULGULAR: Kliniğimizde 2016-2019 yılları arasında 1015 hastaya meme kanseri tanısı kondu ve bunların 21’i nöroendokrin meme kanseri tanısı aldı(%2.07).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nöroendokrin meme tümörleri, sıklığı konusunda bir konsensus oluşmamış olsa da 2003’ten itibaren Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına girmiş bir meme kanseri türüdür. Onkolojideki son gelişmeler ve hedefe yönelik tedavi planları, tümör hücrelerinin moleküler biyolojilerinin çok önemli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: nöroendokrin tümör, meme kanseri, karsinoid tümör


Neuroendocrine breast tumors: our experiences and a review of the literature

Ezgi Altinsoy1, Serdar Culcu2, Ferit Aydin2
1Manisa State Hospital, General Surgery Department
2SBU Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, General Surgery Department

INTRODUCTION: Breast cancer is the second most common cancer type in the world. The most frequent type of breast cancer is invasive ductal carcinoma. However neuroendocrine tumors of the breast are uncommon and World Health Organization(WHO) defined and classified neuroendocrine differantiated breast tumors as a different type in 2003. There are different frequency rates in literature. In this study we reported 21 patients who had been diagnosed with neuroendocrin breast cancer in our clinic between 2016 and 2019.
METHODS: In this study we reported 21 patients who had been diagnosed and operated with neuroendocrine differantiated breast cancer between 2015 and 2019 in Dr Abdurrahman Yurtaslan Training and Research Hospital.
RESULTS: 1015 patients had been diagnosed with breast cancer between 2016 and 2019 in our clinic and 21 of them%2.07) were neuroendocrine differantiated breast cancer.
DISCUSSION AND CONCLUSION: However there is not a consensus about its frequency neuroendocrine breast tumors are defined and classified by who in 2003 as a different type of breast tumor. The recent progress in technology and targeted therapies shows us the importance of defining the molecular biology of the tumor cells.

Keywords: neuroendocrin tumor, breast cancer, carcinoid tumor


Ezgi Altinsoy, Serdar Culcu, Ferit Aydin. Neuroendocrine breast tumors: our experiences and a review of the literature. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 117-122

Sorumlu Yazar: Ezgi Altinsoy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale