ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Akciğer kanserinin sağ yerleşimli olma eğilimi onkolojik sonuçları etkiler mi? [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(2): 232-237 | DOI: 10.5505/aot.2019.01488  

Akciğer kanserinin sağ yerleşimli olma eğilimi onkolojik sonuçları etkiler mi?

Suheyla Aytac Arslan1, İpek Pinar Aral2, Gonca Altınışık İnan1, Havva Karabuga1, Sedef Açıkgöz1, İlhami Ünal1, Fatma Altıntaş1, Selcan Tekin1, Hüseyin Furkan Öztürk1, Yilmaz Tezcan1
1Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi
2Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Akciğer kanseri (AK) en sık görülen malignitedir ve hala kanser ölümlerinin önde gelen nedenlerinden biridir.Bu çalışmanın amacı, sigara kullanımının ile tümör lokalizasyonu, prognoz ve akut yan etki üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde akciğer kanseri tanısıyla 24.11.11-14.9.16 tarihleri arasında küratif torasik radyoterapi verilen 72 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Primer sonlanım noktaları, akut yan etki ve genel sağkalımdır (OS).
BULGULAR: Altmış beş hasta (% 90,3) erkek, yedi (% 9,7) kadındı. Tümör lokalizasyonu sağ tarafta% 62,5, solda% 37.5 idi. Hastaların% 62.5'inde eşzamanlı kemoterapi uygulanmıştı. Ortanca takip süresi 22 aydır. Sağ akciğer kanseri, KHDAK'de sigara içen hastalarda sol akciğere göre daha yüksek iken (p0,05), bu oran KHAK'de anlamlı değildi (p0,5). Ayrıca tüm grupta yaş arttıkça sol akciğer lokalizasyonunda bir artış vardı (p0,2). KHDAK'de akut yan etkiler sağ akciğerde daha şiddetlidir (p <0,043). KHDAK grubunda, ARP, 50'den fazla sigara içen 5 hastanın hepsinde gelişti ve bu oran, 50 yıldan az bir süre sigara içen hastalara göre anlamlı derecede yüksekti (p0.044). KHDAK hastalarında ARP sağ akciğerde belirgin olarak daha fazladır (p0,05), ancak KHAK'de anlamlı fark yoktu (p = 0,1). OS'de sağ ve sol akciğer kanseri arasında bir anlamı farklılık yoktur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: AK sağ akciğerde daha sık görülür. Benzer şekilde, akut pulmoner yan etkiler de KHDAK'de sağ tarafta daha sık gözlenmektedir. Genel sağkalımda anatomik lokalizasyona göre anlamlı farklılık yoktur.

Anahtar Kelimeler: Akciğer Kanseri, Anatomik Lokalizasyon, Yan etki, Prognoz, Radyoterapi


Right predilection of lung cancer, does it affect oncologic outcome?

Suheyla Aytac Arslan1, İpek Pinar Aral2, Gonca Altınışık İnan1, Havva Karabuga1, Sedef Açıkgöz1, İlhami Ünal1, Fatma Altıntaş1, Selcan Tekin1, Hüseyin Furkan Öztürk1, Yilmaz Tezcan1
1Ankara Ataturk Education and Training Hospital
2Elazıg Fethi Sekin City Hospital

INTRODUCTION: Lung cancer (LC) is the most common malignities and still remain the leading cause of cancer deaths. The aims of this study are to assess the effect of cigarette smoking on the localization and effect of the location of tumors on the prognosis and acute adverse effects.
METHODS: 72 patients that given curative thoracic radiotherapy between 24.11.11-14.9.16 in Ankara Atatürk Educational Research Hospital with diagnosed lung cancer were evaluated, retrospectively. Patients diagnosed with LC and underwent curative radiotherapy (RT) were included. Primer endpoints are the acute adverse effect and overall survey (OS).
RESULTS: : Sixty-five patients (%90,3), were male and seven (%9,7) were female. Tumor localization was 62,5% on the right side and 37.5% on the left side. 62.5% of the patients had concurrent chemotherapy. Median follow-up is 2 years. While the right lung cancer was significantly higher in patients who smoked in NSCLC than in the left lung (p0,05), this ratio was not significant in SCLC (p0,5). There is also an increase in left lung localization with increasing age in all group (p0,2). Acute side effects in NSCLC are more severe in the right lung (p0,043). In the NSCLC group, ARP developed in all 5 patients who smoked more than 50 pct and this ratio is significantly higher than in patients who smoke less than 50 pct year (p0,044). ARP in NSCLC patients is significantly more common in the right lung (p0,05) but there was no significant difference in SCLC (p 0,1). There are no statistically difference in OS between right and left lung cancer.
DISCUSSION AND CONCLUSION: LC is often seen in the right lung. Similarly, the acute pulmonary side effects are also more frequently observed on the right side in NSLC. There are no statistically difference in OS between right and left lung cancer..

Keywords: Lung cancer, Anatomical localization, Side Effect, Prognosis, Radiotherapy


Suheyla Aytac Arslan, İpek Pinar Aral, Gonca Altınışık İnan, Havva Karabuga, Sedef Açıkgöz, İlhami Ünal, Fatma Altıntaş, Selcan Tekin, Hüseyin Furkan Öztürk, Yilmaz Tezcan. Right predilection of lung cancer, does it affect oncologic outcome?. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(2): 232-237

Sorumlu Yazar: Suheyla Aytac Arslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale